Onze missie is om Leuven één van de meest zorgzame, groene en welvarende steden te maken. Met dit bestuur zal onze stad verder vooruit gaan. We willen ervoor zorgen dat Leuven een verbonden stad blijft, waar iedereen zich thuis kan voelen en we samen aan een positieve en duurzame toekomst werken. Leuven heeft alles om een leidende stad te worden en een toonbeeld te zijn van hoe steden de uitdagingen krachtdadig en slim aan te pakken. We doen dat in samenwerking, met zoveel mogelijk geëngageerde en betrokken inwoners, organisaties, kennisinstellingen, ondernemers en bedrijven, zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal.

10 PRIORITEITEN

5 principes als leidraad
De komende jaren wil het nieuwe bestuur vijf principes in elk beleidsdomein als leidraad gebruiken. Het zijn rode draden die in elk thema verweven zijn. 

1. Stad voor iedereen 

In Leuven ben je welkom ongeacht je afkomst, thuissituatie, geaardheid, gender, leeftijd, gezondheidssituatie. We willen dat iedereen zich deel voelt van de stad, dat iedereen kansen krijgt en mee kan in onze snel veranderende maatschappij. We omarmen diversiteit in de brede zin en hebben aandacht voor de verschillen. Dit vertalen we in een divers aanbod waarbij we ook op zoek gaan naar oplossingen zodat alle Leuvenaars hun weg vinden op vlak van zorg, wonen, cultuur, vrije tijd, mobiliteit, sport, onderwijs, veiligheid... Dit alles in een evenwichtige spreiding over de verschillende deelgemeenten van Leuven. 

2. Besturen voor de volgende generaties 

Wat we vandaag beslissen, bepaalt het leven van onze kinderen en kleinkinderen. Daarom zetten we volop in op een duurzaam beleid, zodat onze stad ook leefbaar blijft voor de volgende generaties. Dat betekent niet alleen werken aan klimaatneutraliteit en ecologische voetafdruk, maar ook aan gezonde financiën, behoud van openbare ruimte, stabiele huisvestingsmarkt, een krachtig sociaal beleid en een leefbare mobiliteit. 

3. Samen stad maken 

Via samenwerking tussen overheid, inwoners, organisaties, kennisinstellingen en ondernemers kunnen we de grote uitdagingen aanpakken waar onze groeiende stad voor staat, op vlak van betaalbaar wonen, leefbare en duurzame mobiliteit, klimaatneutraliteit, armoedebestrijding, samenleven van gemeenschappen… Het stadsbestuur is niet enkel regelgever en dienstverlener, maar vooral ook partner van de verschillende actoren in onze stad. We geven vertrouwen aan wie initiatieven neemt, zetten in op participatie en bundelen de krachten op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. 

4. Blijven vernieuwen 

We blijven onderzoeken, via dataverzameling en -monitoring, proefprojecten en studie van good practices, hoe we de levenskwaliteit van de Leuvenaars kunnen verbeteren, hun dagelijkse bekommernissen kunnen beantwoorden en de stad toekomstbestendig kunnen maken. Data zullen het beleid sturen en daarnaast kan ook het openstellen van data (met respect voor de privacy) een meerwaarde zijn. Een slimme stad is meer dan technologie alleen maar technologie biedt daarbij wel kansen, bijvoorbeeld in functie van mobiliteit, veiligheid, netheid, energieverbruik, participatie, zorg en welzijn… 

5. Verbindend en versterkend 

Sociaal contact bevordert wederzijds begrip, vertrouwensvolle relaties, het welbevinden en versterkt mensen. Lokale wortels geven globale vleugels. Sociaal contact verhoogt ook de levenskwaliteit en veiligheid van de stad en van buurten. Daarom stimuleren, ondersteunen en zorgen we ook zelf voor tal van mogelijkheden waar mensen elkaar kunnen leren kennen: in het verenigingsleven, jeugdwerk, het publiek domein, cultuur, onderwijs, buurtinitiatieven, sport…

We willen een stad zijn waar, dankzij sociaal contact en vertrouwen, inwoners kansen krijgen om talenten te ontplooien en samen dingen uit te proberen.