• by:
  • October 16th, 2023
  • Category:
Eerste stap naar vorming netwerk voor senioren gezet

Stad en de seniorenraad bevragen 65-plussers om te kijken wat er voor hen beter kan in Leuven.

We zijn heel erg blij met deze hoge responsgraad. Het is duidelijk dat onze senioren hun mening graag willen delen en betrokken worden.

Leuvense 65-plusser laat stem duidelijk horen

Leuvense 65-plusser laat stem duidelijk horen
Eerste stap naar vorming netwerk voor senioren gezet

De stad en de seniorenraad hebben de voorbije maanden de Leuvense 65-plussers bevraagd, om te kijken wat er voor hen beter kan in Leuven. Meer dan 2.500 onder hen vulden de bevraging in, en bijna 300 65-plussers namen deel aan stadsgesprekken. De thema’s die de Leuvense senior het meeste aanbelangen zijn gekend. Vandaag wordt de volgende stap naar de vorming van een open en flexibel seniorennetwerk rond deze thema’s gezet.

Meer dan 17.000 Leuvenaars is 65 jaar of ouder, een groot en belangrijk aandeel van onze inwoners dus. Meer dan 1 op 7, waarvan ongeveer evenveel mannen (1.286) als vrouwen (1.254), vulden de bevraging in en een driehonderdtal 65-plussers namen deel aan de stadsgesprekken. “We zijn heel erg blij met deze hoge responsgraad. Het is duidelijk dat onze senioren hun mening graag willen delen en betrokken worden. Tijdens de stadsgesprekken kregen we ook regelmatig te horen dat ze tevreden waren dat er naar hun mening gevraagd werd”, zegt schepen van senioren Bert Cornillie.

Dienstverlening, vrije tijd en communicatie
In de bevraging werd onder meer gevraagd naar de bekendheid van de dienstverlening en het aanbod voor senioren in Leuven. De Leuvense seniorenraad is goed gekend bij de 65-plussers. Zo’n 65% geeft aan de seniorenraad te kennen of eraan deel te nemen. De lokale dienstencentra (75%) en buurtwerkingen (67%) scoren ook erg goed, en ook de Leuvense senioreninspecteurs zijn geen onbekenden voor bijna de helft van de respondenten.

Hoe onze senioren op de hoogte zijn van de diensten en het aanbod binnen onze stad? Maar liefst 83% benoemt het stadsmagazine LVN als belangrijkste bron van informatie, gevolgd door de website (34%) en de algemene digitale nieuwsbrief (25%) van de stad. Meer dan de helft van de respondenten zou graag een aparte nieuwsbrief voor senioren ontvangen. Steeds meer communicatie gebeurt digitaal. Voor de computervaardige 65-plusser is dit geen probleem, al blijft het voor een belangrijke groep onder de senioren een uitdaging. Ondanks het bestaande aanbod aan hulp en cursussen om iedereen digitaal mee te krijgen, blijft ook een schriftelijk aanbod en persoonlijk contact belangrijk.

De activiteiten en publicaties die in samenwerking met de seniorenraad georganiseerd worden, zoals de seniorenbals, de seniorenmaand en de Plusgids, blijken dan weer minder goed gekend (resp. 64%, 58% en 73% geeft aan ‘dit niet te kennen’). Over het algemeen is men tevreden over het vrijetijdsaanbod in Leuven, maar het is versnipperd over heel wat organisaties en verenigingen en daardoor niet altijd voldoende gekend. Daarnaast zien de Leuvense plussers dat aanbod ook graag wat gevarieerder. Dé 65-plusser bestaat namelijk niet. Het is een zeer gevarieerde groep, van verschillende generaties, met verschillende interesses, verwachtingen en mogelijkheden.

“Als voorzitter ben ik uiteraard blij te vernemen dat de Leuvense seniorenraad goed gekend is bij de 65-plusser. Er is wel nog werk aan de winkel om onze activiteiten en publicaties bekender te maken. Dat bevestigt nogmaals het belang van de bevraging, zodat we hier snel verandering in kunnen brengen”, aldus Cécile Van Hoecke, voorzitter van de Leuvense seniorenraad.

Vrijwilligerswerk
Bijna 70% van de senioren kent een of meerdere seniorenverenigingen, neemt deel aan activiteiten of is actief lid. ​ Meer dan 1 op 3 65-plussers engageert zich actief in onze stad via vrijwilligerswerk. Vooral welzijns- en gezondheidsorganisaties, culturele verenigingen en seniorenverenigingen kunnen op heel wat vrijwillig engagement van de Leuvense senioren rekenen. “Van oudsher kent Leuven een rijk verenigingsleven en heel wat geëngageerde inwoners. De warmte en de verbondenheid in onze stad zijn zichtbaar en voelbaar aanwezig. Dat tonen ook de resultaten uit de bevraging”, aldus schepen Cornillie.

27% geeft aan soms drempels te ervaren om actief te kunnen deelnemen aan het verenigingsleven, vrije tijdsactiviteiten en vrijwilligerswerk. Onvoldoende informatie over het aanbod en gezondheidsproblemen zijn veelal de redenen. Uit de stadsgesprekken bleek dat er in Leuven heel wat mogelijkheden zijn om als vrijwilliger aan de slag te gaan, maar dat niet iedereen zijn weg vindt in het aanbod. Ook voor het thema gezondheid luidt de boodschap hetzelfde. De deelnemers benadrukten ook het belang om blijvend in te zetten op preventie (zoals valpreventie, mentaal welzijn).

De bevraging peilde tenslotte ook naar de thema’s die de Leuvense 65-plusser het belangrijkst vinden. Naast vrije tijd, communicatie, betrokkenheid en gezondheid zijn wonen en mobiliteit de thema’s die het vaakst terugkomen. ​

Voor mobiliteit en publieke ruimte geven de deelnemers aan dat de toegankelijkheid van de Leuvense binnenstad voor senioren beter kan. Concreet gaat het over veilige stoepen, aangepaste parkeermogelijkheden, toegankelijk(er) openbaar vervoer, meer aangepaste zitbanken en aandacht voor de senior bij andere weggebruikers. “Met het mobiliteitsbeleid en openbare werken hebben we vandaag al veel aandacht voor deze bekommernissen. Ook de adviesraad toegankelijkheid levert hierin mooi en belangrijk werk. Er zijn altijd verbeterpunten mogelijk en daar leren we graag uit. Zo versterken we elkaar en zorgen we ervoor dat het leven in Leuven zo aangenaam mogelijk kan blijven voor iedereen”, besluit schepen Cornillie.

Opstart netwerk en vervolg
Wat zijn de volgende concrete stappen? “Een eerste, belangrijke boodschap van de bevraging en de stadsgesprekken is dat er in Leuven een groot en kwalitatief aanbod voor 65-plussers bestaat, maar dat dit niet altijd door iedereen voldoende gekend is. Daar willen we graag snel verandering in brengen. Alle 75-plussers zullen in de komende weken de vernieuwde Plusgids in hun brievenbus ontvangen. In die gids bundelen we het aanbod in Leuven op vlak van ontmoeten, vrije tijd, wonen, mobiliteit, welzijn & zorg, en rechten & financiële steun. Het is een echte wegwijzer”, aldus schepen Cornillie. ​ Leuvenaars jonger dan 75 jaar kunnen de plusgids vinden in de bibliotheken, het stadskantoor, de lokale dienstencentra… Je kan ook een exemplaar op aanvraag laten opsturen of hem digitaal raadplegen via www.leuven.be/plusgids-voor-senioren.

Een seniorennetwerk kan een meerwaarde betekenen om het aanbod en de dienstverlening beter te maken. Een eerste stap wordt nu gezet. De stad, de Leuvense seniorenraad en een groep geïnteresseerde senioren gaan vanaf vandaag aan de slag om de structuur van het nieuw seniorennetwerk uit te tekenen. “We willen evolueren naar een open en flexibel netwerk rond thema’s die 65-plussers aanbelangen. Zo willen we nog meer mensen engageren en betrekken. Het moet een netwerk door én voor de Leuvense 65-plussers worden, zodat iedereen zich thuis blijft voelen in onze prachtige stad”, concludeert voorzitter van de seniorenraad, Cécile Van Hoecke. Het netwerk zal in het voorjaar van 2024 officieel opstarten.