• by:
  • December 2nd, 2019
  • Category:
Baanbrekend Leuven: meerjarenbegroting

Leuven als zorgzame, groene en welvarende stad. Dat is waarin het stadsbestuur de komende zes jaar bijna 450 miljoen euro investeert.

Meerjarenbegroting voor een zorgzame, groene en welvarende stad

Baanbrekend Leuven: meerjarenbegroting

Leuven als zorgzame, groene en welvarende stad. Dat is waarin het stadsbestuur de komende zes jaar bijna 450 miljoen euro investeert. Het stadsbestuur van Leuven heeft daarover een akkoord bereikt, binnen de meerjarenplanning van 2020 tot 2025. “Met dit investeringsbestuur zal de stad zichtbaar vooruit gaan. Leuven zal aan de kop van het peloton van de meest leefbare steden komen, en tegelijk zullen we zorg dragen voor iedereen die in onze stad woont”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.
Leuven gaat er sterk op vooruit. Op verschillende plaatsen in de stad is het uitzicht sterk veranderd en ook qua sfeer is Leuven volop in beweging. We wonen met meer dan honderdduizend inwoners samen en elk jaar verwelkomt Leuven 1.000 nieuwe inwoners, 50.000 studenten, veel bedrijven en werknemers. “We beschouwen deze groei en diversiteit als een meerwaarde voor onze stad”, zegt burgemeester Ridouani. “Maar snelle groei brengt ook uitdagingen met zich mee, onder meer op vlak van wonen, mobiliteit, voorzieningen voor jong en oud, klimaat, veiligheid… Bovendien besparen de hogere overheden, onder meer op cultuur, op zorg, op onderwijs… Dat zullen we als lokaal bestuur zo goed mogelijk opvangen, zodat niemand in de kou blijft staan en we het nodige doen om van die groei een succes te maken voor iedere Leuvenaar. Dit stadsbestuur zal daarom niet op de rem gaan staan, maar net daadkrachtig de juiste keuzes voor de toekomst maken”, alsnog de burgemeester.

De keuzes die we nu maken, bepalen de kansen van onze kinderen en kleinkinderen. We zullen Leuven zichtbaar doen vooruit gaan en één van de meest zorgzame, groene en welvarende steden maken. Dat doen we door te investeren in onder meer onderwijs en opvang, zorg, verenigingen, jobs, openbare ruimte, woningen, ontmoeting tussen mensen en een bloeiend cultuur- en sportleven. En dat zoveel mogelijk dichtbij huis.

We gaan in tegen de trend van polariseren en werken samen, met zoveel mogelijk geëngageerde en betrokken inwoners, organisaties, kennisinstellingen, ondernemers en bedrijven, zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal.

Een stad is geen eiland in de wereld. Leuven zal ook haar verantwoordelijkheid opnemen wat betreft mondiale uitdagingen zoals de klimaatverandering, verspilling van grondstoffen, migratie en de weerbaarheid van de democratie. We engageren ons om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals of SDG’s) van de Verenigde Naties te helpen verwezenlijken.

Leuven, zorgzame stad
Leuven is en blijft een zorgzame stad. “Een stad gaat maar vooruit wanneer iedereen er zich goed en gesteund voelt. Daarom investeren we in projecten die het welzijn van alle Leuvenaars ondersteunen, maar ook in specifieke hulp voor mensen in armoede. Zo houden we iedereen aan boord”, zegt Bieke Verlinden, schepen van zorg en welzijn. De strijd tegen armoede zetten we verder met 8 hefbomen op vlak van inkomen, onderwijs en opvang, huisvesting (zie verder), buurtwerk, gezondheid, werk (zie verder), cultuur en sport (zie verder), en gelijke kansen voor alle Leuvenaars.

“Met bijna 150 miljoen euro voor Zorg Leuven garanderen we een betaalbare en kwaliteitsvolle publieke zorg voor alle Leuvenaars op vlak van kinderopvang, ouderenzorg en thuiszorg”, vervolgt Bieke Verlinden. “We creëren opnieuw zo veel mogelijk kinderopvangplaatsen bij. Zo openen we in 2020 het nieuwe kinderdagverblijf Edouard Remy met 50 extra opvangplaatsen. Daarnaast trekken we 1,7 miljoen euro uit om de betaalbaarheid en de kwaliteit van de kinderopvang verder te verhogen met o.a. het digitaal loket, taalprojecten en opleidingen.”

“We zorgen voor meer handen in de zorg voor ouderen en in de thuiszorg”, zegt schepen Bieke Verlinden. We stellen voor elk gezin (van 1 of meer personen) een hulpverleningsplan op maat op. Zorg zal nog meer in een warme thuisomgeving kunnen gebeuren dankzij psychologen en ergotherapeuten aan huis en door samen met de mantelzorgcoördinator professionele en familiale hulp op elkaar af te stemmen en mantelzorgers te ondersteunen. En in 2020 openen we het nieuwe Booghuys, een innovatieve woonzorgformule voor mensen met dementie die vrijwel ongezien is in Vlaanderen.

We focussen ook op geestelijke gezondheidszorg en suïcidepreventie met bijzondere aandacht voor jongeren en vluchtelingen met trauma’s. “De rode draad doorheen alle acties is gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk houden voor alle Leuvenaars”, aldus Bieke Verlinden. Daarom gaan we ook  een vierde wijkgezondheidscentrum voorzien bovenop de ondersteuning van de bestaande centra.

Armoede aanvaarden we niet. “Met een toelage op het leefloon, dat nog steeds onder de armoedegrens ligt, verzekeren we een menswaardig inkomen voor alle Leuvenaars. We zorgen dat mensen automatisch krijgen waar ze recht op hebben en trekken actief naar wie moeilijker toegang tot hulpverlening vindt. Ook breiden we met een nieuwe investering van 6,5 miljoen euro het Leuvense buurtwerk, dat al jaren heel sterk werk levert, verder uit als hefboom in de strijd tegen kansarmoede, sociale uitsluiting en eenzaamheid.”

We voorzien meer dan 3 miljoen euro voor de ondersteuning van Leuvense gezinnen en begeleiding van gezinnen die het minder breed hebben, zoals het Huis van het Kind, de uitleenfietsjes van VELOKadee, het materialendepot Kirikou, cultuur- en leesprojecten voor de allerkleinsten en steun aan allerlei organisaties die werken met gezinnen”, aldus Bieke Verlinden.

In KinderKuren, de buitenschoolse opvang die de stad organiseert in Leuvense basisscholen, investeren we tegen 2025 jaarlijks 2,6 miljoen euro. Zo helpen we ouders werk en gezin te combineren en geven kinderen alle kansen om hobby’s en talenten te ontdekken.

Ook aan het welzijn van onze dieren wordt gedacht. “We maken 200.000 euro vrij voor de oprichting van een intergemeentelijk dierenopvangcentrum”, vertelt Thomas Van Oppens, schepen van dierenwelzijn. We zullen jaarlijks 20.000 euro bijdragen aan de werking ervan. “Daarnaast reserveren we 275.000 euro voor een dierenbegraafplaats”, besluit schepen Van Oppens.

Werk maken van betaalbaar en kwaliteitsvol wonen
Betaalbaar, duurzaam en kwaliteitsvol wonen in Leuven is een prioriteit voor het stadsbestuur. “Iedereen moet in Leuven kunnen blijven wonen in een kwaliteitsvolle woning. Het is een hele uitdaging, waarvoor we geen mirakeloplossing hebben. Maar we zetten in op alternatieven om het tij stilaan te keren”, vat schepen van wonen Lies Corneillie aan.

“We zetten onze schouders onder sociale huisvesting in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen Dijledal en SWaL zodat we zeker tegen 2025 het bindend sociaal objectief halen. Dit Vlaamse objectief legt het aantal te realiseren sociale woningen per stad of gemeente vast. Voor Leuven komt dit neer op 618 nieuwe sociale huurwoningen", zegt schepen Corneillie. Zo komen er op de site aan de Sint-Jansbergsesteenweg in Heverlee zo'n 200 sociale huurwoningen, in de Artoistoren op het Joanna Maria-Artoisplein 90, in Vlierbeekveld in Kessel-Lo 38 en in de Waterleidingsstraat in Kessel-Lo 24.” Op de site aan de Frederik Lintsstraat komen er naast een tachtigtal huurwoningen ook nog 45 sociale huurwoningen en 15 noodwoningen.

Naast sociale huurwoningen wil de stad met onder meer Community Land Trust (CLT) inzetten op betaalbaar wonen. Bij een CLT koop je een woning, maar niet de grond. De stad voorziet een startkapitaal van 5 miljoen euro en zal binnenkort een eerste project voorstellen. 

“Daarnaast richten we een Woonpunt op waar Leuvenaars terecht kunnen met al hun vragen over wonen en huisvesting, huurwoningen in het bijzonder. Het wordt het centrale informatiepunt voor informatie, advies, bemiddeling, begeleiding en ontzorging als het gaat over huisvesting", gaat Lies Corneillie verder. We richten het Woonpunt in nauw overleg met mensen in armoede op.

Verder zal de stad werk maken van gelijke toegang tot huisvesting voor elke Leuvenaar. Er komen praktijktesten om discriminatie op de private huurmarkt tegen te gaan.

Door gebruik te maken van het sociaal beheersrecht zal de stad woningen die leegstaan, ongeschikt of onbewoonbaar verklaard zijn, zelf in beheer nemen, opknappen en vervolgens verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor. “Jaarlijks maken we 100.000 euro vrij voor het opknappen van zulke woningen. Op die manier pakken we leegstand en verkrotting aan en vergroten we het aanbod kwaliteitsvolle woningen voor kwetsbare groepen”, vervolgt schepen Corneillie.

“Samen met het Woonanker helpen we mensen op weg naar een geschikte huurwoning. Wie wacht op een sociale woning, kan rekenen op een huurpremie om in tussentijd op de private huurmarkt te kunnen blijven huren”, vertellen schepenen Verlinden en Corneillie. “Het stadsbestuur pakt daarnaast dak- en thuisloosheid aan met projecten als de winteropvang en Housing First. Voor Housing First maken we 250.000 euro vrij.”

“De strijd tegen huisjesmelkerij en de verbetering van de woonkwaliteit zetten we onverminderd voort”, besluit schepen Corneillie. “We werken preventief met het kotlabel en repressief via wooncontroles. De dienst wonen wordt daarin versterkt met extra personeel.”

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) krijgt een vernieuwde taakstelling met een focus op wonen om zo een kwaliteitsvol woonbeleid te voeren. We ondersteunen en versterken het AGSL als een krachtig instrument voor betaalbaar wonen. Het AGSL zal ook werken aan eigen aanbod van huurwoningen.

Innovatief en gezinsvriendelijk wonen
Tenslotte realiseert de stad het innovatief en gezinsvriendelijk woonproject ’t Wisselspoor op de Centrale Werkplaatsen. De stad trekt hiervoor in totaal 25 miljoen euro uit. In ’t Wisselspoor is er plaats voor een vijftigtal woningen, een conservatorium, kinderopvang, horeca of handel. Met ’t Wisselspoor geven we een antwoord op de vraag hoe gezinnen op een comfortabele manier dichter bij elkaar kunnen wonen in de stad zonder in te boeten op levenskwaliteit.

Bereikbare, toegankelijke en verkeersveilige stad
Het stadsbestuur maakt werk van een bereikbare, toegankelijke en verkeersveilige stad waar iedereen zich veilig, vlot en op een duurzame manier kan verplaatsen. We maken de omslag naar een meer duurzame mobiliteit.

“Met een budget van 100 miljoen euro voor voetpaden, wegen en riolering willen we deze legislatuur een uitgebreid investeringsprogramma opzetten voor de verbetering en heraanleg van wegen en voetpaden” vertelt schepen van openbare werken Dirk Vansina. “We vermijden daarbij onnodige verharding zodat water op een natuurlijke manier in de grond kan insijpelen.” 

“We zetten sterk in op een stad die toegankelijk is voor iedereen. Zo leggen we voetpaden en pleinen rolstoel-, rollator- en kinderwagenvriendelijk aan. Voor aanpassingen aan bestaande voetpaden en pleinen die de toegankelijkheid verbeteren, trekken we een budget van 600.000 euro uit”, zeggen  schepen van gelijke kansen Lies Corneillie en schepen Vansina.

“We willen van Leuven een echte fietsstad maken. Daarom budgetteren we 7,9 miljoen euro voor de (her)aanleg van fietspaden,” aldus Dirk Vansina en David Dessers, schepen van mobiliteit. “Daarnaast maken we  werk van meer fietsenstallingen. Hiervoor trekken we meer dan 1 miljoen euro uit”, alsnog schepen Dessers.

 ”De stad zal daarnaast vijftig mobipunten in heel Leuven inrichten. Dit zijn plaatsen waar je allerhande vormen van deelmobiliteit geclusterd aantreft, van een deel(bak)fiets, tot een deelwagen of een bus.  Hiervoor trekken we 850.000 euro uit. Zo ontwarren we de mobiliteitsknoop en maken we onze stad aangenaam en bereikbaar”, vervolgt schepen Dessers. 

“Met mobiliteitsplannen voor de deelgemeenten verbeteren we de levenskwaliteit en de verkeersveiligheid in de deelgemeenten en geven we meer ruimte voor de fiets", gaat David Dessers verder.

Ook het busvervoer maken we aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker. Samen met de buurgemeenten werken we aan een hoogwaardig en 21e eeuws busnet in en naar Leuven. Moderne trambussen in eigen bedding maken het aantrekkelijker om de auto aan de kant te laten. In overleg met De Lijn verplaatsen we meer bussen naar de ring.

Om het stadscentrum aangenaam en leefbaar te houden, willen we dat bezoekers comfortabel kunnen parkeren in één van de randparkings. Een nieuw dynamisch verkeersmanagementsysteem leidt bezoekers toe naar de randparkings en vermindert het zoekverkeer. De stad reserveert voor dit verkeersmanagementsysteem 2 miljoen euro. Daarnaast komt er samen met De Lijn een proefproject om een zelfrijdende shuttle in te zetten tussen parking Vaartkom, het centrum en parking Wetenschapspark. De stad draagt hier 1 miljoen euro aan bij.

“De Vismarkt wordt autovrij en omliggende straten worden autovrij of autoluw. De bezoekersplaatsen die daardoor bovengronds verdwijnen, zullen we compenseren in een nieuwe ondergrondse parking Benedenstad in de Brouwersstraat. Op deze locatie zul je ook een groot mobipunt vinden”, aldus schepen Dessers.

“We maken tot slot ook werk van een grotere leesbaarheid van het openbaar domein. Vandaag is het niet altijd zo duidelijk wanneer je met je fiets of wagen een bepaalde straat in de binnenstad mag inrijden. Daarom plaatsen we signalisatietotems met pictogrammen die rood of groen oplichten. Die maken het in één oogopslag duidelijk of je een straat al dan niet mag inrijden. Hiervoor trekken we 450.000 euro uit.”

Duurzame, klimaatbestendige en circulaire stad
Een klimaatneutraal Leuven is een prioriteit voor het stadsbestuur, zodat onze stad leefbaar blijft voor onze kinderen en kleinkinderen. We ambiëren een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid, waarvan élke Leuvenaar de vruchten plukt.

“Om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, zal de hele stad een versnelling hoger moeten schakelen. Daarom verhogen we de middelen voor Leuven 2030 vzw, de aanjager van het stadsbrede klimaatbeleid, van 70.000 euro naar 250.000 euro per jaar. Goed voor een totaalbedrag van 1,5 miljoen euro deze legislatuur”, zegt David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid. 

Vermits woningen en gebouwen verantwoordelijk zijn voor 60% van de CO2-uitstoot in Leuven, zullen we de ondersteuning van inwoners om energiebesparende maatregelen te nemen, gevoelig uitbreiden. “Zo breiden we het project van de energiecoach uit met enkele medewerkers. We ambiëren een verviervoudiging van het aantal energetische renovatiebegeleidingen.  Daarnaast maken we in totaal 2,6 miljoen euro vrij voor subsidies voor energiebesparende maatregelen die Leuvenaars nemen in hun woning. Dat is een verdubbeling van het budget”, vult David Dessers aan. We streven er bovendien naar dat in onze stad tegen 2030 tien keer meer hernieuwbare energie wordt geproduceerd en dit samen met de Leuvenaars via energiecoöperaties.

De stad steekt zelf ook een tandje bij. “We trekken jaarlijks 1 miljoen euro uit voor energiebesparende maatregelen in onze eigen gebouwen. We isoleren bestaande gebouwen maximaal en voorzien bestaande en nieuwe gebouwen van onder meer warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen en ledverlichting. We zorgen ervoor dat we mee zijn met de innovatieve technieken”, zegt schepen van stadsgebouwen Lalynn Wadera.  “We vervangen daarnaast de bestaande personenwagens van de stad stelselmatig door elektrische voertuigen. Hierdoor zullen we in 2030 over een volledig elektrisch wagenpark beschikken”, voegt schepen van aankoopbeleid, Thomas Van Oppens, toe. “Bovendien verduurzamen we onze openbare verlichting en versnellen we de omschakeling naar  ledverlichting”, vertelt schepen Vansina. Hiervoor is  6 miljoen euro opgenomen in de begroting.

De komende jaren willen we samen met verschillende Leuvense organisaties de voeding die in Leuven geproduceerd, geconsumeerd, verwerkt en verspreid wordt, verduurzamen. “We trekken 340.000 euro uit voor het verder uitrollen van de voedselstrategie, waaronder een bijdrage van 40.000 euro voor een distributieplatform voor korte keten. Dit platform brengt consument en producent dichter bij elkaar en maakt het voor de Leuvenaar makkelijker om duurzame voeding van bij ons te kopen”, licht David Dessers, schepen van landbouw en consumptie toe.

Leuven wil een circulaire stad worden en zet in op het hergebruiken van materialen. “Daarom faciliteert de stad onder meer de opstart van een materialenbank voor bouwmaterialen. Dat is een fysieke plaats waar gebruikte bouwmaterialen die herbruikbaar of recycleerbaar zijn, worden gestockeerd en opnieuw verkocht”, besluit schepen van afvalbeleid, Thomas Van Oppens. 

Leuven, bedrijvige kennisstad en broedplaats van talent
Iedereen mee in onderwijs
Leuven is een echte onderwijsstad met meer dan 24.000 leerlingen in het kleuter, lager en secundair onderwijs. In Leuven willen we dat iedereen mee kan in het onderwijs.  “Gelijke kansen starten bij een gelijke toegang tot de school van voorkeur. Met 12 miljoen euro realiseren we tegen 2025 nog 2.500 extra plaatsen, want die hebben we volgens berekeningen van de bevolkingsgroei zeker nodig”, zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera. De Vlaamse overheid komt alvast tussen voor 10 miljoen euro. De stad blijft samen met de basis- en secundaire scholen zoeken naar bijkomende middelen, in eerste instantie bij de Vlaamse overheid. En ze voorziet zelf ook bijna 2 miljoen euro.

Daarnaast werken we samen met scholen in de regio aan een sterk digitaal aanmeldsysteem. Zo voorkomen we dubbele inschrijvingen en artificiële wachtlijsten en de bijhorende chaos en stress. Ouders en kinderen zullen nu sneller weten in welke voorkeurschool ze terecht kunnen”, zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera.

In KinderKuren, de buitenschoolse opvang op school die de stad zelf organiseert in de Leuvense basisscholen, investeren we tegen 2025 2,6 miljoen euro per jaar, om kinderen alle kansen te geven om hobby’s en talenten te ontdekken en ouders te helpen werk en gezin te combineren.

Ook de succesvolle buddywerking, waarbij ieder jaar een 1000-tal buddy’s zo’n 1.500 kinderen en jongeren begeleiden bij hun schoolwerk, breiden we verder uit.

Scholen staan er niet alleen voor. Leuven investeert jaarlijks 171.000 euro in het netwerk SOM, Samen Onderwijs Maken. Experten en onderwijsactoren ontmoeten elkaar om uitdagingen aan te pakken, goede praktijken uit te testen en die verder uit te rollen. Hoe omgaan met nieuwkomers, of met stress in de klas, cognitieve begaafdheid, co-teaching enzovoort?  Met SOM zoeken partners naar antwoorden, waarmee leerkrachten en scholen nadien gemakkelijk aan de slag kunnen.

Leren kan ook buiten de traditionele schoolcontext. Met de Maakleerplek schept Leuven een plaats waar leren, maken en ontmoeten samenvallen. Jongeren, leerkrachten, ondernemers, kunstenaars, buren en makers komen naar hier om samen te werken aan een kunstwerk, te experimenteren met een techniek, een workshop te volgen of gewoon rond te tafel te discussiëren. In de  silo’s aan de Vaart groeien de komende jaren ideeën en talenten omdat mensen met elkaar in verbinding gaan. “De Maakleerplek biedt enorme kansen voor scholen, voor de academie, kunstenaars, bedrijven, buurtwerkingen , kortom voor elke Leuvenaar die graag  creatief aan de slag gaat”, zeggen schepen van onderwijs Lalynn Wadera en schepen van cultuur Denise Vandevoort. De stad voorziet 8,6 miljoen euro voor de inrichting en de coördinatie van de Maakleerplek.

(Levenslang) leren om te werken
“We zijn een stad en een economie in beweging en we geven iedereen de kans om te blijven leren. Het aanbod aan opleidingen is enorm en de stad brengt de partners samen om het brede gamma aan opleidingen en stageplaatsen inzichtelijk te maken. Wie niet goed weet welke opleiding best past in zijn loopbaanpad, krijgt begeleiding. Want kiezen voor de juiste opleiding moet even eenvoudig zijn als een goed passende trui vinden ”, zegt schepen Wadera. 

Leuvens activeringstraject voor nieuwkomers
Anderstalige nieuwkomers kunnen onder andere bij Open School terecht om Nederlands te leren. De stad legt jaarlijks 116.000 euro bij aan de Vlaamse tegemoetkoming voor de school, zodat die zich optimaal in Leuven kan inbedden.

Aanvullend daarop biedt de stad allerlei oefenkansen Nederlands aan in de vorm van praatgroepen en vrijetijdsactiviteiten. Wekelijks oefenen ongeveer 350 anderstaligen op die manier nog extra hun Nederlands. De stad kan daarvoor rekenen op 100 vrijwilligers.

“Tegen 2025 willen we 500 anderstaligen in een activeringstraject krijgen, waar ze ondergedompeld worden in een bad van opleidingsmogelijkheden en begeleiding krijgen in hun zoektocht naar werk”, zegt schepen van diversiteit, Lalynn Wadera. In het totaal voorziet de stad bijna 5 miljoen euro om nieuwkomers Nederlands te leren en verder te activeren.

Als de stap naar werk nog te groot is, kunnen werkzoekenden terecht in de sociale economie. Daar krijgen zij begeleiding op maat om te leren functioneren op een Nederlandstalige werkvloer. De stad investeert jaarlijks bijna 1 miljoen euro zodat bedrijven zoals Spit, Velo of Ruimtevaart, maar ook gewone bedrijven die sociale rol kunnen opnemen.

Ondernemerschap als motor van de bedrijvige stad
Begeleiding van jonge ondernemers
“Leuven barst van talent. Jongeren met de droom ‘hun eigen baas te worden’, blijven we ondersteunen met  programma’s zoals BAAS, Lejon en Youthstart om te groeien in hun ondernemerschap”, vertellen schepenen Wadera en Vansina.   “De stad gaat hiervoor prioritair inzetten op de samenwerking met partners als de VDAB, VOKA, Unizo en anderen”, vult schepen van werk Geleyns aan. “Zo pakken we de krapte op de arbeidsmarkt aan en stimuleren we het maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Ruimte voor ondernemers
“We zetten sterk in op extra ruimte. Zo kunnen ondernemingen in de stad groeien of er zich vestigen. Dankzij hen is Leuven immers een welvarende stad met jobs dicht bij huis. Met Leuven Noord komt er tussen de Eénmeilaan en de spoorbundel ruimte voor een extra wetenschapspark en voor bedrijven die de logistiek naar de binnenstad verzorgen. Het wetenschapspark Arenberg wordt verder ontwikkeld en voor het researchpark Haasrode bereiden we samen met de ondernemers een masterplan voor dat inzet op innovatie en duurzaamheid. Ook voor de ambachtelijke zone Haasrode komt er een nieuw masterplan, waarin de circulaire economie een belangrijke rol krijgt toebedeeld. De verwevenheid van functies in de binnenstad, de Hertogensite en de omgeving van de Vaartkom maakt ruimte voor nieuwe economische activiteiten, niet in het minst voor creatieve starters, die zich kunnen inpassen in het project Vaartopia”, zegt schepen van ruimtelijk beleid Devlies.

Voor startende ondernemers zorgt stad Leuven voor een one-stop-shop waar ze met allerhande vragen terecht kunnen. Een centraal aanspreekpunt inventariseert hun vragen en legt achter de schermen de contacten met de juiste specialisten binnen de stad. Dat krijgt al concreet vorm in december van dit jaar. Vanaf dan kunnen ondernemers en studenten met vragen rond startend ondernemen terecht in een pop-up in de Naamsestraat. Daarnaast breidt de online-dienstverlening op leuvenvoorondernemers.be fors uit.

“Deze ondersteuning krijgt verder ook concreet vorm in de vorm van een inrichtings- en een starterspremie”, weet schepen van handel Johan Geleyns. “We voorzien 425.000 euro om handelspanden instapklaar te maken en nog eens zoveel als starterspremie. Samen met een bedrag van 100.000 euro om innovatie in de handel te stimuleren besteden we zo bijna 1 miljoen euro voor ambitieuze startende handelaars.”

Leuven internationaal op de kaart zetten en talent aantrekken
Naast ruimte ondersteunt Leuven ondernemingen ook om internationaal talent aan te trekken en hier te houden. De stad werkt samen met Leuven MindGate aan een internationaal sterk imago en ze helpt ondernemers om bruggen naar buitenlandse partners te bouwen. Met het International House zet de stad alles in het werk om internationaal talent aan te trekken en hen een warm welkom te geven. “Bij hun aankomst hebben zij veel vragen over onder andere belastingen en regels, sociale zekerheid, kinderen, onderwijs. In de toekomst kunnen meereizende partners hier begeleiding krijgen om een opleiding of werk te zoeken in Leuven”, zegt schepen van economie Lalynn Wadera. In totaal investeert de stad ruim 10 miljoen euro om Leuven Internationaal op de kaart te zetten en talent aan te trekken.

Leuven, bruisende stad met voor elk wat wils
Muziek, dans, theater, beeldende kunsten, … In Leuven valt altijd wel wat te beleven. “De zowat 300 erkende verenigingen en de vele instellingen en organisaties vormen het hart van het Leuvens cultureel leven. Ze kunnen op onze ondersteuning blijven rekenen, meer nog, die ondersteuning gaan we versterken. Zowel  voor de gevestigde waarden als voor de nieuwe spelers, zowel voor professionele organisaties als voor amateurverenigingen”, zegt Denise Vandevoort, schepen van cultuur, vastberaden.

De voorbije weken stond de culturele wereld in rep en roer omwille van de geplande besparingen door Vlaanderen. “Vooral de drastische knip van 60 % bij de projectsubsidies kwam hard aan”, legt Denise Vandevoort uit. “Die subsidies zijn immers essentieel voor jonge, beginnende kunstenaars. In Leuven kiezen we radicaal voor een andere aanpak, en maken we net extra budget vrij om jong talent meer kansen te geven.  Jaarlijks voorzien we ruim 0,5 miljoen euro voor jonge makers en initiatieven van onderuit. Een derde hiervan is bestemd voor nieuwe initiatieven die zich aandienen in de loop van deze bestuursperiode.”

Meer algemeen stijgt de steun voor de Leuvense culturele sector, exclusief de eigen cultuurhuizen, tegen 2025 naar 3,25 miljoen euro per jaar.  “Dat is een stijging van 25 % tegenover 2019 ”, vervolgt Vandevoort.

De stad blijft de komende jaren sterk investeren in ruimte voor de talloze verenigingen die Leuven rijk is.  Zij kunnen terecht in stadsgebouwen zoals de Romaanse Poort of het Celestijntje. Een aantal grote gebouwen zal de komende jaren nog niet aan verbouwing toe zijn. De stad en private bouwheren stellen die graag tijdelijk ter beschikking. De silo’s aan de Vaartkom en de pas aangekochte Scheutsite zijn twee grote projecten die de stad zo ter beschikking stelt. “De Scheutsite biedt een enorme waaier aan mogelijkheden,” vertelt Lalynn Wadera, schepen van stadsgebouwen. Verenigingen, toneelgezelschappen, scholen, enzovoort hebben hier 6.000m² binnenruimte en 10ha groene ruimte om  samen te komen. “In de toekomst komt hier ook ruimte voor mensen die tijdelijk geen dak boven hun hoofd hebben na bijvoorbeeld een brand of een echtscheiding”, vult schepen van wonen Lies Corneillie aan. Voor de tijdelijke inrichting van de Scheutsite voorziet de stad 450.000 euro.

Enkele stadsgebouwen krijgen de komende jaren een grondige renovatie. De stad stelt die nadien open voor gedeeld gebruik. Het is de visie van de toekomst dat verenigingen, buren, de academie en scholen de openbare ruimte perfect kunnen delen. “Rond de site Parkpoort gaan er ingrijpende werken gebeuren ten bedrage van 20 miljoen euro, waarvan Vlaanderen ¼ subsidieert. De Parkschool pakken we aan en als die klaar is zetten we die buiten de schooluren open voor verenigingen, buren en andere ruimtezoekers”, zegt schepen  van onderwijs en stadsgebouwen Lalynn Wadera. 

“De werken aan de Parksite zijn goed nieuws voor Cirkus in Beweging en het SLAC (academie en conservatorium), want zij krijgen zo de broodnodige extra ruimte”, vertelt Denise Vandevoort.  Ook in de Molens Van Orshoven aan de Vaartkom  en in de Benedenstad creëren we extra ruimte. We bereiden het dossier van de Podiumkunstensite aan de Brusselsestraat verder voor en we starten met de realisatie. In dit gebouw met ruime, perfect uitgeruste zalen, worden in de toekomst grote producties mogelijk.  

De stad wil dat iedereen van cultuur kan genieten. “Daarom focussen we sterk op het verminderen van financiële en mentale drempels voor vrijetijdsparticipatie”, vervolgt Vandevoort. “Dat doen we door de UiTPAS te promoten en uit te breiden en door actief in te zetten op toeleiding.” Ook de vele festivals en evenementen maken Leuven een erg aangename stad. “Niet alleen voor de inwoners, maar ook voor bezoekers en toeristen”, weet Vandevoort.  “Hiermee zetten we Leuven nog sterker op de internationale kaart. Leuven heeft immers grote ambities. Zo willen we in 2030 Europese Culturele Hoofdstad worden. Dat bereiden we nu al voor.”

Stad Leuven blijft ook sterk inzetten op jongerenruimte en -cultuur. “Met Grondplan vzw bieden we, o.a. met STELPLAATS, een plek om dingen uit te proberen, en met het project NACHTPLAN specifiek  ruimte voor nachtcultuur. Leuvense jongeren krijgen de mogelijkheid om een betere nachtcultuur in Leuven op te starten”, vertelt Dirk Vansina, schepen van jeugd.

“Jeugdverenigingen kunnen ook rekenen op flinke toelagen bij investeringen in hun lokalen. Ze kunnen beroep doen op een toelagebudget van meer dan 2 miljoen euro om hun lokalen te renoveren of voor nieuwbouw. Ook de subsidies voor lokale jeugdverenigingen zoals Chiro, Scouts, jeugdateliers en jeugdhuizen blijven gegarandeerd. We breiden de steun zelfs uit met 200.000 euro per jaar voor nieuwe jongerenverenigingen. Organisaties die niet langer ondersteund worden door de provinciale of Vlaamse overheid zullen voortaan door de stad betoelaagd worden zodat ze hun werking zorgeloos kunnen verderzetten. Globaal verdubbelen we de subsidies voor de werking van jeugdverenigingen”, alsnog schepen Vansina. We voorzien ook 250.000 euro per jaar voor beleid rond maatschappelijk kwetsbare jongeren.

“Ook senioren dragen bij aan een bruisend Leuven”, vult Denise Vandevoort aan. “Want senioren zitten niet stil. Ze spelen een grote rol in het verenigingsleven en zijn actief op alle levensdomeinen. Hun levenservaring is een troef die we niet uit handen mogen geven. Daarom willen we hen in de volgende jaren nog meer betrekken bij het stedelijk beleid. ”

Elk academiejaar verwelkomt de stad 50.000 studenten.
“Het samenleven tussen vaste inwoners en studenten geeft onze stad haar uniek karakter. De komende jaren zetten we de meerwaarde van studenten in de verf. Zo organiseren we jaarlijks een engagementenbeurs, zodat jongeren zich makkelijker vrijwillig kunnen engageren. Dat is ook een meerwaarde voor de talrijke Leuvense verenigingen. Tegelijkertijd zorgt de studentenpopulatie voor uitdagingen. Die uitdagingen gaan we niet uit de weg. We pakken bijvoorbeeld de overlast zoals nachtlawaai, zwerfvuil en wildplassen in de Naamsestraat aan met ‘nudging’- technieken”, vertelt schepen van studentenzaken Thomas Van Oppens. Dit zijn kleine ingrepen om positief gedrag uit te lokken zoals het dimmen van de straatlantaarns of het anders aanleggen van straten.  

Sport en beweging
Leuven is een echte sportstad, waar 82% van de inwoners tevreden is over de sportvoorzieningen. Om op diezelfde positieve weg te kunnen blijven doorgaan zal de stad de komende jaren sterk blijven investeren in sportinfrastructuur.

Zo investeert de stad deze legislatuur circa 57 miljoen euro in infrastructuur, waarvan 23 miljoen voor nieuwe infrastructuur en 34 miljoen voor het behouden en opwaarderen van de huidige infrastructuur.

Schepen van sport Johan Geleyns is trots op onze sportieve ambities: “Het sleutelevenement voor de komende jaren is het WK Wielrennen in 2021. Aangezien we dan aankomststad zijn voor de wegritten, ligt het accent in 2021 op de fiets. In 2021 gaan we ook voor de titel van Europese sportstad waarbij we elke maand een sportief evenement organiseren en in het bijzonder innovatie en technologie in de sport onder de aandacht brengen. Los van het WK Wielrennen geven we over de hele legislatuur 5,5 miljoen euro uit om sportevenementen te helpen organiseren en promoten.

Maar de stad gebruikt deze hefbomen natuurlijk vooral om elke Leuvenaar op een veilige, comfortabele manier aan het sporten te krijgen. “We willen elke Leuvenaar prikkelen om in beweging te komen. Daartoe leggen we een beweeglint met beweegbanken aan en blijven we sterk investeren in (laagdrempelige) outdoor sportinfrastructuur, in pop-up sportinfrastructuur en in buurtsport. In 2023 openen we een Finse piste langs de vaart en in 2024 een nieuwe rolschaatspiste. Ook investeren we 1.050 000 euro in nieuwe (kunst)grasvelden in Wijgmaal en Kessel-Lo”, vertelt schepen van sport, Johan Geleyns.

De stad wil ook kinderen stimuleren om meer te bewegen. “Elk jaar leggen we 4 speelterreinen aan zodat de meeste kinderen op wandelafstand een speelplek kunnen vinden. We investeren daarvoor 3,9 miljoen euro”, vertelt schepen Vansina.

“We investeren de komende jaren ook in grotere infrastructuurwerken”, gaat schepen Geleyns verder. “Begin 2020 kopen we de gronden aan voor de nieuwe balsportenhal in Heverlee. Na de nodige studies zal daar een nieuwe polyvalente zaal met 5 ‘units’ voor balsporten, gecombineerd met indoor schaats- en/of scherminfrastructuur gebouwd worden. We werken de topsportenhal voor badminton en tafeltennis af en renoveren sporthal Rijschool.  Daarnaast werken we verder aan de masterplannen voor Heverlee, Kessel-Lo en de Ymeriasite om de verschillende sportclubs zekerheid te geven om ook in de toekomst te groeien en bloeien. En voor het 50-meter bad zijn we nu een locatie- en programmaonderzoek aan het uitvoeren”, alsnog schepen Geleyns.

Handel en horeca
Ook de talloze winkelvoorzieningen en horecazaken doen Leuven bruisen.
Om de uitdagingen van onder meer e-commerce en hoge huurprijzen het hoofd te bieden, blijft de stad ook de komende jaren inzetten op ondersteuning van ondernemers en samenwerking met handelaars en horeca- uitbaters.  “We hebben hiervoor samen met de sector een actieplan opgemaakt”, vertelt Johan Geleyns, schepen van handel.

Elke schepen zal binnen zijn of haar bevoegdheden en diensten inspanningen doen om Leuven als aantrekkelijke handelsstad te behouden. Zo voorzien we maatregelen om de mobiliteit in en rond Leuven te verbeteren, zorgen we voor een aangenaam openbaar domein en werken we samen aan beleving. We verhogen ook het stedelijk budget van Liefst Leuven met 25%.  Dit budget zal onze handelaarsvereniging toelaten om meer promotie te maken voor de Leuvense handel, maar ook extra ruimte creëren voor kennisverwerving en beleving. Natuurlijk blijven we ook evenementen als de Leuvense kerstmarkt, De Langste Dag, de jaarmarkt, de verschillende braderieën,.. ondersteunen. We gebruiken stadsmarketing als hefboom voor de handel.

Om de uitdagingen op de Bondgenotenlaan het hoofd te bieden hebben we een werkgroep opgericht  samen met de vastgoedsector, de handelaars en de bevoegde schepenen om op korte termijn te komen tot zeer concrete acties.

Maar ook onze deelgemeenten vergeten we niet. De beleving in een kleine handelskern is anders dan deze van een binnenstad en veel meer inspelend op ontmoeting en sociaal weefsel. Daarom maken we kleine handelskernen visueel aantrekkelijker en herdefiniëren we de promotionele ondersteuning van de winkelkernen in de deelgemeentes onder de vorm van een ‘ter beschikking gesteld krediet’.

Dat sectoroverleg belangrijk is zien we ook in ons horecabeleid. Via overleg bieden we hen een menu aan van innovatieve, kwaliteitsversterkende en belevingsvolle vormingen en activiteiten aan. Concreet denken we hier aan Enchanté, de vormingen rond horeca ambassadeurs, vormingen rond verantwoord alcoholgebruik, een hygiëneplan,…


Leuven, aantrekkelijke stad
“Een stad moet regelmatig grondig bezinnen over haar beleid rond wonen, werken, groen, ontspanning … kortom de hele ruimtelijke invulling. Het nieuwe ruimtelijk structuurplan focust zich daarom op actuele thema’s, zoals duurzaamheid, aangepaste mobiliteit, anders wonen, meer water, bijkomend groen, open ruimte, cultuur en ontmoeting én respect voor ons erfgoed. Bij alle nieuwe stadsontwikkelingsprojecten, zoals bijvoorbeeld de Benedenstad met als ambitieus topproject de Hertogensite en de Vaartkom en in de toekomst ook de Redingensite, passen we deze principes toe”, zegt schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed Carl Devlies. “In het kader van de Benedenstad worden ook een groot aantal straten onder handen genomen. In totaal gaat het om een investering van 4,7 miljoen euro”, zegt schepen Vansina.

“Ook in de deelgemeenten verhogen we straks de leefkwaliteit door meer centrumfuncties te integreren met vlotte en bereikbare knooppunten en werkplekken en levendige woonkernen. We starten met Heverlee centrum en Wilsele Dorp”, vervolledigt schepen Devlies.

Leuven is al een groene stad met 42% oppervlakte aan tuinen, bossen, parken en ander groen. Maar de stad wil nog beter doen, met meer en duurzaam groen. “Groen geeft rust en verkoeling, wat belangrijk is gezien de klimaatopwarming. In totaal investeren we 8 miljoen euro in extra groen”, zegt schepen van openbaar groen Lalynn Wadera.

In totaal krijgt Leuven 12 nieuwe of vernieuwde parken. In de Benedenstad krijgt de Leuvenaar 2 extra parken bij, waarvan één op de huidige parking van het Sint-Pietersziekenhuis, het andere aan Burenberg. Goed voor meer dan 1 hectare extra park. Daarnaast komen er in het centrum ook nog groene publiek toegankelijke tuinen bij aan private bouwprojecten.  Zo komt er tussen de Balk van Beel en de Dijle bijvoorbeeld een groot park ‘Tweewaters’.

Het Stadspark, een historische parel in de stad, krijgt een grondige renovatie. Het park krijgt de behandeling van een erfgoed. Grote, oude bomen, de toren en de omwalling blijven in het park beschermd aanwezig. Met een goede combinatie van groen en belevingswater wordt het vernieuwde stadspark een groene long in het midden van het stadscentrum. Daarnaast renoveert de stad de komende jaren ook nog het Heuvelhofpark, Bruulpark, het Handbogenhof en het park aan het Kartuizerklooster in de Bankstraat. “Na de restauratie van de middeleeuwse ringmuur wordt Handbogenhof als groen-blauwe verbinding tussen park De Bruul en Hertogensite grondig heraangelegd”, aldus Dirk Vansina.

“Met de aankoop van de Vijvers van Bellefroid krijgt de Leuvenaar toegang tot een oase van groen en water. Dit wordt een domein dat groter is dan de Vijvers aan de Abdij van het Park, waar iedereen kan genieten van de puurheid van de natuur, en dat in Wilsele, op een boogscheut van het stadscentrum”, vult een tevreden burgemeester Ridouani aan.

De stad voorziet daarnaast ook stimulansen voor de Leuvenaar om de eigen woning, straat of buurt te vergroenen.

De klimaatverandering laat zich in het midden van de stad extra hard voelen. De vele gebouwen slorpen het zonlicht op. Bovendien is er minder wind, waardoor de temperatuur gemiddeld in de stad hoger is dan daarbuiten. Leuven brengt daarom zoveel mogelijk water in de stad door waterpartijen in de parken en op pleinen, maar ook natuurlijk water krijgt terug vrij spel. In het stadscentrum komt een halve kilometer van de Dijle en de Aa terug openliggen. Op andere plaatsen zoekt de stad met het ‘Hemelwaterplan’ naar manieren om water op te slaan en te laten stromen over de groene ruimten.

“We waarderen pleinen op, met zit-en speelelementen, groen en water, tot fijne rust- en ontmoetingsplekken. In het stadscentrum focussen we eerst op de tijdelijke herinrichting van het Hogeschoolplein in afwachting van een definitieve heraanleg. Ook in het centrum krijgt de Vismarkt en het OPEK-plein (Victor Broos-plein) een knappe make-over. In de deelgemeentes krijgen het Sint-Agathaplein in Wilsele, het Sint-Hadrianusplein in Wijgmaal, het kerkplein in Heverlee (Waversebaan) en het De Becker-Remyplein in Kessel-Lo een nieuwe look”, zegt Dirk Vansina, schepen van openbare werken.

“Ons historisch erfgoed staat met stip bovenaan in ons ruimtelijk structuurplan, zegt schepen Carl Devlies. We restaureren bovendien de bestaande restanten en visualiseren het traject van de vroegere poorten met lichtstrips in de poortstraten, de Hertogensite. Op termijn wordt ook de 14de-eeuwse tweede stadsomwalling gerestaureerd en ontsloten, zoals de Verloren Kosttoren, de Grote Spuye, de wal op de Naamsevest. We zetten het programma van herbestemmingen van kerken en abdijen verder. Zo staan de Abdij van Vlierbeek en de Sint-Geertrui-abdij op het programma”, besluit schepen Devlies.

“In het kader van het monumentenbeleid zetten we het programma van restauraties van stadsmonumenten verder. Belangrijke projecten zijn de restauratiewerken aan het Handbooghof, de salons van het stadhuis, de Abdij van Park, de Sint-Jacobskerk, de burchtmuur van Keizersberg, het Tolhuis Zuid, de Sint-Pieterskerk en de Sint-Michielskerk op het programma”, besluit Dirk Vansina.

“Het historisch stadhuis wordt vanaf 2026 een toeristisch onthaaloord waarin je alles ontdekt over het rijke Leuvens erfgoed”, weten schepenen Vandevoort en Devlies. “Daarnaast investeren de stad en de KU Leuven verder in het Erfgoedlabo dat bijdraagt aan de professionalisering en schaalvergroting voor de erfgoedsector", aldus schepen Vandevoort.

"Een aantrekkelijke stad is ook een afvalarme en propere stad. Daarvoor maken we deze legislatuur 38 miljoen euro vrij. We investeren 300.000 euro in grotere en slimmere vuilnisbakken", vertelt Thomas Van Oppens, schepen van afvalbeleid. “Bij grote nieuwe woonprojecten komen sorteerstraten met ondergrondse afvalcontainers. Peukenzuiltjes bij de vuilnisbakken moeten het aantal sigarettenpeuken op straat terugdringen.”

Veiligheid is een prioriteit van het stadsbestuur. “Ook de komende jaren blijft de stad sterk investeren in zowel preventie als de aanpak van verkeersveiligheid, inbraken, intrafamiliaal geweld en overlast. We versterken hiertoe de politie om nog sterkere resultaten te boeken,” zegt burgemeester Ridouani.

De stad zet tenslotte in op een sterke digitale overheid, zowel voor de stadsdiensten als voor de inwoners. “We investeren 8,5 miljoen euro in ICT-infrastructuur, 920.000 euro in de digitalisering van de interne processen van de stad en 620.000 euro in smart city projecten. Jaarlijks trekken we bovendien 320.000 euro uit voor de opleiding en coaching van het stadspersoneel”, besluit schepen van personeel en ICT, Thomas Van Oppens.

De dienstverlening voor de burgers wordt vereenvoudigd, verplaatsingen naar het stadskantoor worden beperkt. “Zo zullen ouders de geboorte van hun kind vanuit het ziekenhuis kunnen aangeven, begrafenisondernemers kunnen overlijdens in de toekomst elektronisch aangeven. En de dienstverlening aan huis voor Leuvenaars die moeilijk te been zijn, wordt uitgebreid”, zegt Dirk Vansina.

Kom op voor je wijk
Een stad maak je niet alleen maar samen met haar inwoners. Dankzij de creativiteit van de Leuvenaars is onze stad voortdurend in beweging en leeft er heel wat in de vele warme buurten die we rijk zijn. We zorgen ervoor dat nog meer Leuvenaars zelf aan de slag kunnen gaan met hun straat of wijk en hun buren leren kennen. Op deze manier willen we ook eenzaamheid bestrijden. Daarom verhogen we het budget voor Kom op voor je wijk, waarbij Leuvenaars samen met hun buren budgetten kunnen aanvragen om hun straat of wijk te verfraaien, buurtprojecten zoals moestuinen te starten.  Ook voor andere vormen van participatie voorzien we budget. Onder de noemer ‘Leuven, maak het mee!’ zullen we de Leuvenaars de komende jaren blijven stimuleren om ideeën te geven en mee te werken aan onze stad.

Leuven blijft financieel gezond
“Nieuw in dit meerjarenbudget is dat voor de eerste maal een geïntegreerd meerjarenbudget voor stad en OCMW gezamenlijk wordt voorgelegd”, begint schepen van financiën Carl Devlies. “Het budget heeft betrekking op de jaren 2020 tot en met 2025. Het budget voor het laatste jaar 2025 valt uiteraard reeds in een nieuwe legislatuur.”

Het voorgestelde meerjarenbudget is voor de ganse periode in evenwicht. Voor ieder jaar zal er een exploitatieoverschot zijn tussen 11 en 13 miljoen euro. Ook het gecumuleerde budgettair resultaat is voor ieder jaar positief en hetzelfde geldt voor de autofinancieringsmarge. Ook voor de geconsolideerde cijfers met de autonome gemeentebedrijven is de autofinancieringsmarge positief. Met een investeringsbudget van 446 miljoen euro over de ganse periode kan rustig gesproken worden over een investeringscollege.

Leuven is financieel gezond! Dat blijkt duidelijk uit de rekening van 2018 waarmee de vorige legislatuur (2012-2018) werd afgesloten. Deze gunstige beoordeling wordt gedeeld door onafhankelijke derden, zoals de bank Belfius. Ook de rekening van 2019, die in april 2020 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, zal deze solide situatie bevestigen. 

Met dit meerjarenbudget schakelt Leuven een versnelling hoger. “Uiteraard is er een effect op de uitgaven. Wij berekenden dat extra inkomsten via belastingen nodig zijn ten belope van 5,3 miljoen euro”, licht schepen van financiën Carl Devlies toe. “Er werd gezocht naar de meest transparante en voor de inwoner meest gunstige oplossing. Dus geen verhoging van de kleine belastingen of retributies, zoals de huisvuilzak, de parkeertarieven … Enkel indexaties worden toegestaan.”

“Ook komt er geen verhoging van de aanvullende personenbelasting (APB die geheven wordt op de inkomens van mensen). Deze werd recent nog verder verlaagd en zal nu behouden worden op het niveau van 6,7 %. Op Oostende na is dit de laagste aanslagvoet in de APB van de 13 centrumsteden.”

De belastingverlaging van 7,5% naar 6,7% wordt behouden. Dit is een tariefverlaging van 10%.  Ook de vermindering ten gevolge van de taxshift wordt behouden. Wij willen arbeid zo weinig als mogelijk belasten”, vervolgt Devlies. “We gaan ook geen belasting op de bedrijven in functie van hun oppervlakte, zoals van toepassing in de meeste steden (Antwerpen, Gent, Mechelen …), invoeren. Wij willen dat Leuven een bedrijfsvriendelijke stad blijft en de tewerkstelling blijft groeien.”

Wel zal er een beperkte aanpassing van de onroerende voorheffing nodig zijn, waarbij de stad er zorg voor draagt dat het nieuwe tarief zich nog altijd situeert onder het gemiddelde van het tarief van de centrumsteden. Het tarief gaat van 880 opcentiemen naar 975 opcentiemen (979,62 opcentiemen is het gemiddelde voor de Vlaamse centrumsteden). “We opteren voor deze belasting omdat ze niet alleen door de Leuvenaars, maar ook door de bedrijven en de eigenaars van studentencomplexen wordt gedragen. Volgens de Vlaamse belastingdienst wordt ongeveer 40% van deze belasting door rechtspersonen (bedrijven, organisaties, …) betaald. Dat betekent dat 60% ten laste komt van huiseigenaren in Leuven, waarvan we weten dat een aanzienlijk deel niet-Leuvenaars zijn. Wat de belastingsvermeerdering voor de burger ten hoogste op 3,2 miljoen euro (= 60% van euro 5,3 miljoen) brengt”, becijfert Devlies.

“Wanneer we een vergelijking maken met 2012, de start van de vorige legislatuur, zal de belastingdruk op de Leuvenaar, ook na deze aanpassing nog steeds iets lager zijn dan toen. Tijdens de vorige legislatuur werd een belastingsvermindering van 0,8% op de APB doorgevoerd, hetgeen overeenkomt met een jaarlijks bedrag van 4,8 miljoen euro. Ook de federale taxshift heeft een effect van ongeveer 3,2 miljoen euro* vermindering van de APB in het voordeel van de Leuvenaar. Samen is dit een structurele vermindering ten belope van 8 miljoen euro inzake aanvullende personenbelasting, terwijl de vermeerdering van de onroerende voorheffing slechts 3,2 miljoen euro ten laste van de Leuvense burger zal bedragen. Per saldo betekent dit een verschil van 5 miljoen euro ten opzichte van de start van de vorige legislatuur. Leuven blijft fiscaal één van de betere steden in Vlaanderen en combineert dit met een blijvend gezond financieel beleid”, concludeert Devlies beslist.

* 36 miljoen euro jaarlijkse ontvangst APB Leuven X 9% is gelijk aan 3,2 miljoen euro – percentage erkend door de minister van financiën in de Kamer, volgens VVSG gaat het evenwel over 10 à 11%.