• by:
  • December 13th, 2019
  • Category:
300 miljoen euro voor de strijd tegen armoede in Leuven

In Leuven telt niet je afkomst, maar je toekomst. Dat is het motto van het Leuvense stadbestuur.

Een stad en haar inwoners gaan pas vooruit wanneer iedereen zich er goed en gesteund voelt

Acht hefbomen en 300 miljoen euro voor de strijd tegen armoede in Leuven

KOW
In Leuven telt niet je afkomst, maar je toekomst. Dat is het motto van het Leuvense stadbestuur. “Een stad en haar inwoners gaan pas vooruit wanneer iedereen zich er goed en gesteund voelt”, zegt schepen van sociale zaken Bieke Verlinden. “Daarom leggen we in Leuven maar liefst 150 miljoen euro op tafel om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden, en nog eens 150 miljoen euro om gelijke toegang te garanderen tot goede en betaalbare publieke zorg. Dat doen we aan de hand van acht hefbomen. We ondersteunen Leuvenaars op gebied van inkomen, onderwijs en kinderopvang, huisvesting, buurtwerk, gezondheid, werk, vrije tijd en gelijke kansen. Bij alle stadsdiensten en op alle levensdomeinen moeten we aandacht hebben voor de drempels die mensen ervaren om deel te nemen aan de samenleving.”

Hefboom 1: een menswaardig inkomen
Het leefloon, eigenlijk een federale bevoegdheid, ligt nog steeds ver onder de armoedegrens. Daarom keert het OCMW van Leuven zelf een aanvulling op het leefloon uit. Dit heet de ‘toelage menselijke waardigheid’. Wie te lang op de wachtlijst voor een sociale woning staat, kan een huurpremie krijgen om op de private markt te huren. Het OCMW kan ook een huurwaarborg voorschieten, en heeft bijzondere aandacht voor gezinnen zodat kinderen alle kansen krijgen. “In het materialendepot Kirikou zamelen we kwalitatieve kinderspullen in en herverdelen deze over gezinnen die het minder breed hebben. Ook andere grote kosten, zoals een wasmachine of een bril, kan het OCMW helpen dragen”, aldus schepen Verlinden. Met een beperkt inkomen is het niet vanzelfsprekend om betaalbare gezonde voeding te vinden. Daarom blijven we de sociale kruidenier in Hal 5 ondersteunen. Hier kan je betaalbaar boodschappen doen. Ook in de sociale restaurants van de buurtcentra kunnen Leuvenaars voor een lage prijs een verse maaltijd eten. De maatschappelijk werkers van het OCMW onderzoeken bij ieder contact op welke manier ze mensen kunnen ondersteunen en waar mensen recht op hebben. Ook begeleidt het OCMW Leuvenaars zo veel mogelijk naar werk of een zinvolle dagactiviteit.

Hefboom 2: onderwijs en opvang
Goede kinderopvang is een hefboom voor ouders om te kunnen gaan werken of een opleiding te volgen. Ouders die solliciteren of plots een job vinden, kunnen rekenen op noodplaatsen. Kwalitatieve kinderopvang heeft ook een positief effect op de ontwikkeling van kinderen, in het bijzonder voor kinderen in kansarmoede. Daarom investeert Leuven, meer dan eender welke andere Vlaamse stad, in voldoende en kwaliteitsvolle kinderopvang. “In afwachting van de broodnodige middelen vanuit Vlaanderen doen we meer dan ons best. Zo maken we in 2020 al 50 extra opvangplaatsen bij in de nieuwbouw Edouard Remy in het centrum en bouwen we een nieuwbouw in Lolanden in Kessel-Lo”, vertelt schepen Bieke Verlinden.

Voor alle Leuvense kinderen rollen we het fantastische Kinderkuren, de buitenschoolse opvang van Stad Leuven, verder uit. Zo kan elk kind genieten van sport, knutselen, yoga, … tijdens de opvang op school. Hiervoor maken we 2,6 miljoen euro per jaar vrij. Dankzij KinderKuren kunnen kinderen tijdens de opvang op school hun talenten ontplooien met een waaier aan activiteiten en hobby’s. “Bovendien kan dat alles zonder dat het meer kost dan gewone opvang en gelden sociale tarieven en gezinskortingen”, zegt Verlinden.

Huiswerkbegeleiding is belangrijk om kwetsbare leerlingen te ondersteunen. We gaan door met het bekende Leuvense buddyproject dat ieder jaar meer dan 1000 leerlingen bereikt. We experimenteren sinds dit schooljaar bovendien succesvol met buddy@home, begeleiding aan huis, een samenwerking met de lerarenopleiding Hogeschool UCLL en KU Leuven.

Wanneer ouders schoolfacturen niet op tijd kunnen betalen, werken we samen aan een haalbare oplossing zodat de kosten niet verder oplopen.

Hefboom 3: huisvesting
Samen met schepen van wonen Lies Corneillie zorgen we dat Leuvenaars zonder zorgen kunnen wonen. Naast de huurpremie nemen we nog heel wat maatregelen om goede woningen te garanderen voor iedereen. Met sociale huisvestingsmaatschappijen SWAL en Dijledal worden 618 nieuwe sociale woningen gebouwd. We richten een Woonpunt op waar Leuvenaars terecht kunnen met al hun vragen over huisvesting. Het WoonAnker helpt mensen op weg naar een geschikte huurwoning. Dak- en thuisloosheid pakken we aan met Housing First, naast de bestaande winteropvang en noodwoningen.

Hefboom 4: buurtwerk
Buurtwerk maakt kwetsbare volwassenen en kinderen sterker. Het stadsbestuur trekt 6,5 miljoen euro uit om het Leuvense buurtwerk verder uit te breiden. In Wilsele-Dorp bouwen we een gloednieuw buurtcentrum, tegelijk met de grondige renovaties van de sociale woningen. Buurtwerkers, maar ook wijkmanagers en maatschappelijk werkers, zullen ook actief naar mensen toegaan die nu soms onzichtbaar bleven voor de hulpverlening. Op die manier kunnen problemen sneller worden aangepakt, en kunnen we meer preventief werken.

Hefboom 5: gezondheid
Gezondheidszorg is een basisrecht. Zorg Leuven organiseert de publieke ouderenzorg, thuiszorg en kinderopvang in Leuven. Naast de 150 miljoen euro voor armoedebestrijding investeren we ook nog eens een aparte 150 miljoen euro in Zorg Leuven. We onderzoeken samen met andere partners of er een vierde wijkgezondheidscentrum kan komen. Daar kunnen kwetsbare patiënten, zonder een persoonlijke bijdrage te betalen, een waaier aan artsen en hulpverleners consulteren.

Hefboom 6: werk
Het OCMW begeleidt mensen naar werk. Zo stapten alleen al in 2019 meer dan 400 Leuvenaars in een traject naar tewerkstelling. Het stadsbestuur investeert in begeleiding op maat en helpt mensen een job te vinden en waar nodig Nederlands te leren. In totaal voorziet de stad hier 3,3 miljoen euro voor. Samen met schepen van sociale economie Lalynn Wadera werken we zo verder aan het succesvol project Taalvloeren, om Nederlands te oefenen op de werkvloer. In de trajecten in de sociale economie investeren we jaarlijks 1,3 miljoen.

Hefboom 7: vrije tijd
Iedereen kan in Leuven van cultuur, ontspanning en vrije tijd genieten via het systeem van de UiTPAS Via die pas kunnen Leuvenaars kortingspunten sparen om gratis te zwemmen, een fietshelm te ontvangen … Leuvenaars die het financieel moeilijk hebben, of in budgetbeheer of schuldhulpbemiddeling zitten, krijgen met hun UiTPAS automatisch een korting van 80% om deel te nemen aan concerten, workshops, sportactiviteiten … Met de UiTPAS kunnen zij ook hun kinderen goedkoper inschrijven voor een sportclub of de speelpleinwerking. We onderzoeken of we het systeem van de UiTPAS verder kunnen uitbreiden naar zo veel mogelijk andere domeinen, zoals de sociale kruidenier of de restaurants van Zorg Leuven. Tot slot maken we kinderfietsen voor elk gezin betaalbaar met de uitleenfietsen van VELOKadee.

Hefboom 8: gelijke kansen
Sociale uitsluiting en eenzaamheid kan iedereen overkomen. Het zijn belangrijke problemen om aan te pakken in onze samenleving. Het stadsbestuur wil alle Leuvenaars die risico lopen op sociaal isolement de hand reiken om opnieuw aan te sluiten. Wat ook je achtergrond of leeftijd is, iedereen verdient gelijke kansen om vooruit te geraken in het leven. Met projecten als Kom op voor je wijk, de lokale dienstencentra en buurtcentra wil het stadsbestuur samen met vele sociale partners en organisaties uit het middenveld die ambitie waarmaken.