Beste Leuvenaar 
  
Met dit programma voor de gemeenteraadsverkiezigen willen we van Leuven een van de meest zorgzame, groene en welvarende steden maken. Met 800 nieuwe ideeën hebben we een ambitieus programma opgesteld, waarvoor we met honderden mensen gepraat en gediscussieerd hebben, onder meer op expertendagen, op een toekomstdag, tijdens Mee Met Mo-wandelingen. Ik wil hen graag bedanken, om hun expertise en ervaring met ons te delen, zodat we van Leuven een toekomstbestendige stad kunnen maken.  
Deze tekst vat ook samen wat Leuven voor ons is en moet blijven: een open en verbonden stad, waar veel mogelijkheden zijn en waar mensen de kans krijgen om vooruit te geraken. 

Ik wil een burgemeester zijn voor iedereen, zonder onderscheid. Leuven moet verder uitgroeien tot een groene, kansrijke stad met diversiteit als kracht. In Leuven zorgen we voor elkaar, open en solidair als we zijn.  
Mensen zijn de oplossing, niet het probleem. Ik geloof in een stad waar je samen aan de toekomst werkt, met iedereen die zich betrokken voelt. Ik zie elke keer opnieuw dat dat werkt. We moeten elk talent dat onze stad rijk is benutten, om samen tot slimme oplossingen te komen.  

Deze tijd vraagt om een burgemeester die verbindt en niet verdeelt, die op een krachtige manier iedereen bij elkaar brengt en laat samenwerken om Leuven nog beter te maken. Dat is maar mogelijk als we bewust blijven kiezen voor een open en verbonden stad, weg van polarisering en met aandacht voor iedereen. Daar wil ik samen met mijn ploeg garant voor staan. 

Mohamed Ridouani 


Huisvesting: een thuis voor iedereen

Leuven groeit met 1.000 inwoners per jaar en dat zorgt voor een grote druk op de woningmarkt. In de komende legislatuur moeten we alle mogelijke middelen inzetten die de politiek ter beschikking heeft om Leuven toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen. We willen dat alle generaties in Leuven een woning kunnen vinden: gezinnen met kinderen, jeugd, senioren... En we willen dat de vele alleenwoners een betaalbare plaats vinden op hun maat. Er is nood aan meer sociale woningen en extra inspanningen voor de groep die daar net buiten valt. We zien deze nood als een stimulans om innovatief te zijn en nieuwe oplossingen voor te stellen. 

De ruimte in Leuven is krap, want ze wordt druk bevraagd voor wonen, handel, ondernemen, open ruimte, enzovoort. Deze specifieke situatie vraagt om eigen, creatieve oplossingen. Centraal staat een grondbeleid om ervoor te zorgen dat we de schaarse ruimte zo goed mogelijk inzetten. Goed doordachte verdichting werkt alleen als de publieke ruimte in de omgeving voldoende groot en groen genoeg is, zodat er zuurstof is voor iedereen. 

We hebben veel geleerd uit het verleden en de inspanningen van de voorbije jaren hebben resultaat opgeleverd. De laatste twintig jaar hebben we een enorme inhaalbeweging gemaakt om zo veel mogelijk aan die vraag te voldoen, door zwaar te investeren. Er zijn veel woningen bijgekomen en er staan nog talloze woonprojecten in de steigers.  

We willen zoveel mogelijk woningen beschikbaar maken voor gezinnen. De stad grijpt in door het stoppen van het opdelen van gezinswoningen, door een gecontroleerde groei van studentenkamers in nieuwe projecten in nauwe samenwerking met de universiteit, en door controle op de bestaande koten. Voor de appartementen heeft het groeiende aanbod ervoor gezorgd dat de prijzen nu onder het gemiddelde van de centrumsteden liggen.  

De Stad heeft inmiddels de eerste ervaringen opgedaan met starterswoningen en innovatieve woonvormen. Daarmee zijn de problemen nog niet opgelost. De huisvesting blijft een van de voornaamste problemen in Leuven. 

Ook al zijn we op het vlak van woonbeleid erg afhankelijk van de Vlaamse en federale regering, we leggen ons niet neer bij de hoge vastgoedprijzen. Leuven moet een stad zijn voor iedereen, wat het budget ook is. We blijven vanuit Leuven aandringen op bijsturingen van het woonbeleid. 
Wil je meer weten?

Mobiliteit en verkeersveiligheid

Veilig fietsen, wandelen in gezonde lucht, veel plaatsen om elkaar te ontmoeten… Een gezonde stad op mensenmaat. Met het circulatieplan hebben we een grote stap gezet naar meer ruimte en veiligheid voor voetgangers en fietsers, door het autoverkeer beter te organiseren en verschillende delen van de stad autoluw te maken, maar er is nog ruimte voor verbetering. Ook in de deelgemeenten willen we de leefbaarheid en de verkeersveiligheid verbeteren.  
Wil je meer weten?

Zorg & Welzijn: samen sterker

Iedere mens heeft recht op goede zorg. In een stad waar we zorg dragen voor elkaar, heeft iedereen toegang tot betaalbare en goede gezondheidszorg, verzorging en hulp. Dat kan enkel door heel sterk samen te werken op alle niveaus en met alle mogelijke partners. Om onze visie op een zorgzame stad waar te maken, gaan we actief op zoek naar wat de Leuvenaar nodig heeft op vlak van zorg en welzijn. We overleggen zo vaak mogelijk met alle spelers in de zorg- en welzijnssector in regio Leuven, maar ook met de Leuvenaar zelf. We werken samen met nieuwe burger- en bewonersinitiatieven om zo breed mogelijk aan de slag te gaan. Zowel in Leuven-centrum als in iedere deelgemeente brengen we de zorg op het hoogste niveau. 
Ons doel is van Leuven dé zorgstad van Vlaanderen te maken, waar iedereen de juiste zorg vindt. 

De juiste zorg, voor ons staat daarbij de mens centraal. Wij zeggen neen tegen de trend waarbij ook in de zorg alles steeds sneller, goedkoper, grootser moet, en waarbij het menselijke aspect op de achtergrond geraakt. Wij kiezen voor een sterke publieke zorg waar iedereen beroep op kan doen wanneer het nodig is. Want ieder van ons heeft op een bepaald moment in het leven zorg nodig. Van kraamzorg en kinderopvang over dokters, kinesisten en ziekenhuizen tot thuiszorg en ouderenzorg. In Leuven willen we een publieke zorg die gastvrij is: iedereen is welkom met zijn of haar vraag en iedereen kan de zorg krijgen waar men recht op heeft. De deuren van het zorgaanbod in Leuven staan open voor iedereen.  

Diensten zoals de zorg voor mensen kan je niet overlaten aan de grillen van de markt, maar is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vermarkting van die publieke diensten leidt in onze buurlanden voor de burger steeds opnieuw tot minder service voor meer geld. Voor ons kan er in de zorg- en welzijnssector, die vaak werkt met ouderen, kinderen en de meest kwetsbare mensen in onze samenleving, geen plaats zijn voor winstdenken. Ook een zogenaamde ‘vermaatschappelijking’ van de zorg om erop te kunnen besparen is geen optie. Onze zorg moet boven alles goed, betaalbaar en toegankelijk zijn. Daarom moet er opnieuw, en extra, geïnvesteerd worden in onze publieke dienstverlening zoals gezondheidszorg, ouderenzorg, kinderopvang en onderwijs vanuit een solidaire en sociale visie. Zonder lange wachtlijsten, zonder voorwaarden, zonder drempels. Een écht publieke zorg. 
Wil je meer weten?

Armoedebestrijding & Gelijke kansen

Armoede is een onrecht en geen keuze. Daarom is de strijd tegen armoede voor onze  een absolute beleidsprioriteit. Alle opportuniteiten die de stad in handen heeft om de strijd tegen armoede aan te gaan, moeten we benutten. In de armoedebestrijding is een integrale aanpak fundamenteel. We gaan voor een ambitieus armoedebestrijdingsplan gebaseerd op een permanente monitoring in de wijken. 

Mensen in armoede willen we extra kansen geven zodat ze maatschappelijk kunnen participeren: dit doen we door mensen sterker te maken, en door extra in te zetten op wie de weg even kwijt is of dreigt af te haken van de dienst- en hulpverlening. Armoedebestrijding, en de aanpak van kinderarmoede in het bijzonder, is een prioriteit in het beleid en daarom voorzien we ruimte in de begroting. Elke euro die we investeren om armoede te vermijden, verdient zich later vele malen terug. De aanpak van kinderarmoede gaat ook samen met een sterk gezinsbeleid. 
Wil je meer weten?

Onderwijs

Als Leuvense socialisten geloven we sterk in de kracht van hoogstaand en evenwichtig onderwijs. Onderwijs biedt mensen immers perspectief op een goed leven, waarin ze autonoom keuzes kunnen maken. We willen in Leuven, als onderwijsstad bij uitstek, met een gevarieerd en hoogstaand aanbod aan onderwijsinstellingen en -vormen, onderwijs(initiatieven) faciliteren en ondersteunend coachen.  

We geloven  als politieke partij in de fundamentele gelijkheid van alle mensen en zien onderwijs als de ideale context om die gelijkheid te beklemtonen en te ontwikkelen bij de (jongere) burgers van onze stad. Daarbij zien we diversiteit, in al zijn verschijningsvormen in onze hedendaagse maatschappij, als een kracht. Bovendien leveren we inspanningen om thema's als internationale solidariteit, vrede en de kunst van het samenleven in de Leuvense scholen een plaats te geven.  

Kwalitatief onderwijs, waar elke leerling alle kansen krijgt en zijn of haar talenten kan ontwikkelen, bereiken we alleen door een politiek van samenwerking met alle betrokkenen: leerkrachten, directies, ouders, zorgpersoneel, leerlingen... Daarom blijven we verder inzetten op Samen Onderwijs Maken (SOM), het netwerk waar alle partners in vertegenwoordigd zijn.  

De stad kan dus binnen onderwijs een ondersteunende en sturende rol spelen op een aantal terreinen waar afstemming noodzakelijk is om de kansen van alle Leuvense kinderen en jongeren te vrijwaren en te stimuleren. Elke leerling moet een passende keuze van school en studierichting kunnen maken. Om de programmatie van studierichtingen op elkaar en om de noden van de leerlingen af te stemmen, stimuleren we overleg tussen de schoolbesturen. Vanuit haar regierol bemiddelt de stad ook bij de Vlaamse overheid voor extra middelen zodat we voor elk kind een goede school kunnen garanderen.  
Wil je meer weten?

Duurzame stad

We staan de komende decennia voor de uitdaging om te evolueren naar een duurzame, koolstofvrije samenleving. Tegen 2030 willen we van Leuven één van de meest leefbare steden van Europa maken, met gezonde lucht, veel groen en water en duurzame energie. We kregen daarvoor reeds de European Green Leaf Award, een prestigieuze klimaatprijs, voor alle inspanningen die we met heel de stad leveren om die ambitie waar te maken. We vergroenen Leuven, we werken aan een duurzame mobiliteit en ook op vlak van energieproductie en -verbruik doen we grote inspanningen. Zestig procent van de Leuvense CO2-uitstoot komt van gebouwen. Hoe lager het energieverbruik, hoe beter voor onze uitstoot. Ook voor de portemonnee.  

Doorheen het programma schuiven we naar voren hoe wij hier in Leuven op een sociaal verantwoorde wijze invulling aan willen geven. In dit hoofdstuk gaan we specifiek in op de deelaspecten energie, gebouwen, consumptie, landbouw en groen en water in de stad. In dit kader willen we echter ook expliciet verwijzen naar het hoofdstuk mobiliteit. Vervoer is namelijk goed voor 25 procent van de uitstoot op Leuvens grondgebied, dus om de transitie te kunnen maken is een verdere verschuiving naar duurzame vervoersmodi een noodzaak. 
Wil je meer weten?

Gezinnen met jonge kinderen

Iedereen wil het beste voor zijn of haar kind. Alle kinderen verdienen alle kansen.  In Leuven telt je toekomst, niet je afkomst. Elk kind moet zich in onze stad kunnen uitleven en ontplooien, kunnen ontdekken waar hij of zij goed in is. Ouders mogen daarop vertrouwen. Daarom is de kwaliteit van onze opvang, ons onderwijs, van kleuterschool tot universiteit, en onze publieke ruimte zo belangrijk. 
Wil je meer weten?

Jeugd

Eind 2017 won Leuven de prijs voor jeugdstad van Vlaanderen. Er beweegt heel wat bij de jongeren in onze stad. MijnLeuven ondersteunt projecten van de jongeren zelf. Op die manier kan de jeugd van Leuven ‘hun’ stad maken. We moeten dit ondersteunend beleid verderzetten en uitbreiden. In deze ondersteuning speelt een outreachend jeugdwerk een essentiële rol om ervoor te zorgen dat we iedere jongere mee op de kar krijgen. Want, door de juiste ondersteuning zullen vele talenten komen bovendrijven en zullen er diverse jongerenculturen ontstaan die voor een groot deel de identiteit van Leuven zullen bepalen. 

Naast deze projecten die van onderuit ontstaan en die vaak uitgroeien tot nieuwe netwerken en verenigingen mogen we natuurlijk de klassieke jeugdverenigingen niet uit het oog verliezen. De nood aan infrastructuur, middelen en ondersteuning blijft ook daar groot. Sportverenigingen, cultuurverenigingen, jeugdhuizen en jeugdbewegingen vormen nog steeds het grootste deel van de vrijetijdsbesteding van de jongeren. 

Er is nog meer ruimte nodig voor jongeren. Ruimte waar iedereen zijn talent kan ontdekken, maar evengoed gewoon kan ontspannen. Dankzij het autoluw maken van de binnenstad komt er heel wat bruikbaar openbaar domein bij. Dit biedt veel kansen. Daarnaast staan er interessante gebouwen leeg in Leuven. Er is een grote nood aan meer overdekte openbare ruimte in onze stad waar iedereen zijn ding kan doen. Deze ruimten moeten ontmoetingsplaatsen zijn die door de jongeren zelf ingericht worden. 

Er zijn ook meer plaatsen nodig om evenementen, optredens en fuiven te organiseren. De stad kan meer betaalbare zalen creëren en meer ondersteuning bieden, zowel financieel en materieel als organisatorisch. Daarnaast kan de stad de organisaties aanmoedigen en helpen bij het zoeken van geschikte locaties en momenten of helpen bij andere uitdagingen. Zo zullen de organisatoren zich gewaardeerd voelen in Leuven. Door een uitgebreid aanbod aan fuifzalen zal het nachtleven een nieuwe boost krijgen. Een gevarieerd nachtleven is even belangrijk voor de stadscultuur als musea. 

Er is in Leuven een zeer grote studentenpopulatie. Zij zorgen er mee voor dat onze stad bruist. We zorgen ervoor dat de studenten zich betrokken voelen bij de stad en moedigen hen aan om zich te engageren. 
Wil je meer weten?

Werk, ondernemen & toerisme

Een goed functionerende stad is een voorwaarde voor economische bloei. Er beweegt veel in Leuven. Sinds een aantal jaren heerst er een sfeer die je eerder in steden als Kopenhagen of Barcelona verwacht. Zoals in Hal 5, een nieuwe ontmoetingsplek in Kessel-Lo, of de Smidse, een overdekte foodmarkt aan de Vaartkom, waar ook het nieuwe Sluispark een favoriet plekje van de Leuvenaars geworden is. Ook in de horeca en handel wordt er volop geëxperimenteerd met nieuwe concepten. Koffie en design in één winkel, een verpakkingsvrije winkel, ambachtelijke marktjes, … 

De Leuvense economie evolueert naar een van de sterkste, internationale en innovatieve van Vlaanderen met motoren als KU Leuven, UZ Leuven, imec, AB Inbev en een pak hoogtechnologische en creatieve bedrijven. Die belangrijke economische spelers hebben we verenigd in Leuven MindGate, waar een positieve wisselwerking tussen al deze actoren kan ontstaan. Zo versterkt onze stad ook haar Europese uitstraling op dit gebied. 
Wil je meer weten?

Publieke Ruimte & stadsontwikkeling

Leuven is de voorbije decennia enorm van aanzicht veranderd. Oude industriële wijken, zoals de Vaartkom en de Centrale Werkplaatsen, zijn omgevormd tot moderne, aangename woonwijken met voldoende ruimte voor groen, water en ontmoeting. Voor ons is dat de manier waarop de stad verder moet ontwikkelen: op een slimme manier verdichten en inbreiden waar het kan om aan de vraag naar woningen te voldoen. En dat doen we met heel veel aandacht voor het openbaar domein en voldoende voorzieningen zoals winkels, scholen, kinderopvang, sportinfrastructuur, ontmoetingsplekken... Daar blijven we fors in investeren. 

Een mooie en aangename publieke ruimte verbetert namelijk de kwaliteit van wonen, werken, winkelen en samenleven: het bepaalt hoe graag mensen ergens zijn. We willen dat onze straten en pleinen veilig, uitnodigend, aantrekkelijk en levendig zijn.   
Wil je meer weten?

Vrijetijd, kunst & cultuur

Creativiteit is het sleutelwoord in de 21ste eeuw, in al de betekenissen van het woord. Creatieve mensen zijn in staat om toekomstgericht in te zetten op verbetering en vernieuwing. Kunstzinnige creativiteit leidt tot verwondering en verbeelding. Die verbeeldingskracht – de verbinding tussen kunst en cultuur, wetenschap, ondernemen en onderwijs – is de motor van onze vooruitgang. Tegelijk hebben we aandacht voor cultuurparticipatie, we zetten cultuur in als versterker en elke inwoner moet in staat zijn om deel te nemen aan het culturele leven in de stad. Die cultuurparticipatie moet een van de pijlers van het project Culturele Hoofdstad zijn. 

Het Leuvense erfgoed is een unieke troef. Zowel de prachtige gebouwen als het stadhuis en het Groot Begijnhof als de reuzencultuur en de Jaartallen geven Leuven een internationale uitstraling.  
Leuven telt heel wat verenigingen die een rijkdom zijn voor de stad. Die verenigingen groeien als nooit tevoren, wat meteen ook een uitdaging met zich mee brengt: ruimte. Daar zoeken we oplossingen voor, door nieuwe ruimte in te zetten en door verenigingen te stimuleren ruimte te delen.  

Ook de Leuvense muziekscène verdient alle steun. Met Het Depot heeft Leuven een muziekhuis waar vele talenten ontluiken. Die talenten moeten een podium krijgen tijdens de vele evenementen. 

Die evenementen en het uitgaansleven zorgen voor een bruisende sfeer in de stad. Toch moeten we voorzichtig zijn dat we bepaalde wijken niet overbelasten, zonder dat daardoor de beleving en de uitstraling van de stad in het gedrang komt.  
Wil je meer weten?

Sport & bewegen

Het drukke dagelijkse gezinsleven maakt het ons niet altijd makkelijk om voldoende fysieke activiteit in te plannen. Toch is het ontzettend belangrijk voldoende beweging te hebben. We voelen ons fitter, hebben een hoger welbevinden, meer energie, … Sport brengt mensen samen, in sportverenigingen, op sportmanifestaties, of gewoon op straat of het sportveld. Iedereen heeft baat bij beweging en sport en daarom gaan we initiatieven uitbouwen in de hele stad, van het centrum over de sportvelden, de deelgemeenten en ook de sociale wijken. Net omdat sport en beweging zo belangrijk is, moet het voor iedereen betaalbaar, toegankelijk en in de nabijheid beschikbaar zijn. 

Als stad kunnen we daar op meerdere manieren een actieve voortrekkersrol in nemen. 
Wil je meer weten?

Samenleven & Diversiteit

Een samenleving die ruimte biedt aan dialoog en ontmoeting, waar openheid en empathie centraal staat tussen de verschillende gemeenschappen en culturen, staat veel sterker voor de toekomst.  

Door aan sterke wijken te werken, met sport of cultuur in de buurt, met veel groen en ontmoetingsplaatsen, brengen we mensen samen. Mensen kennen elkaar, voelen zich thuis in hun wijk, hoe gevarieerd en divers hun medebewoners ook zijn. 
De stad heeft een voorbeeldfunctie op dat vlak, niet alleen op vlak van personeelsbeleid, maar ook op vlak van uitstraling en communicatie. Een belangrijke taak voor de stad is het ondersteunen en waarderen van inwoners en initiatieven die ertoe bijdragen dat diversiteit een kracht is.  

Onze samenleving stopt niet aan de stad- of landsgrenzen. Ook internationaal zijn we solidair, door blijvend in te zetten op ontwikkelingssamenwerking. Zo werken we aan een betere wereld. 
Wil je meer weten?

Preventie & Veiligheid

Veiligheid is een fundamenteel menselijk en sociaal recht. 97 procent van de Leuvenaars voelt zich veilig in Leuven en in hun buurt. Dat moeten we zo houden. De harde veiligheid (ordehandhaving, regels, camera’s, …) gaat hand in hand met zachte veiligheid (inrichting publieke ruimte, groen, volk op straat door evenementen, sociale zekerheid, gemeenschapsvorming door middenveld, …). Op beide domeinen hebben we al veel gerealiseerd. In de toekomst zullen we de investeringen in veiligheid verder optrekken met grote nadruk op de menselijke factor. Zo wensen we ons politiekorps verder uit te breiden en daarnaast de samenwerking met alle andere betrokken actoren te verstevigen. 

Tot veiligheid dragen preventief ook andere beleidsdomeinen bij waarop de stad en het OCMW actief zijn. Bv. op het vlak van mobiliteit zijn de zone 30, het inrichten van fietspaden en -straten en het verplaatsen van autoverkeer van het centrum naar de ring door het lussensysteem ook veiligheidsmaatregelen. Het afval- en netheidsbeheer gaan vuilnis op straat en sluikstorten tegen die vaak het onveiligheidsgevoel verhogen. Elementen van woonbeleid werken preventief tegen inbraak en diefstal. Het jeugd- en sportbeleid houden jongeren op een positieve manier bezig. Deze en andere domeinen dragen op een integrale manier tot veiligheid bij. 
Wil je meer weten?

Dienstverlening & Participatie

De groeiende complexiteit van stedelijke vraagstukken maakt dat samenwerken geen kwestie meer is van keuze, maar een noodzaak. Maar we grijpen die graag en met volle overtuiging aan. Het beleid voor de toekomst maken we immers met de ganse gemeenschap: inwoners, organisaties, instellingen, bedrijven, andere overheden… met aandacht voor élke doelgroep. De overheid blijft belangrijk als regelgever en als bewaker van het algemene belang, maar is niet meer de enige speler. 

Daarom is het van belang dat we nog meer inzetten op deze samenwerkingen en het verbinden van verschillende actoren. Niet alleen burgers onderling of organisaties onderling, maar ook uitwisseling tussen verschillende groepen is noodzakelijk. 
Dit zullen we doen door verschillende samenwerkingsplatformen op te zetten, door actieve participatie te stimuleren en door ervoor te zorgen dat we dicht bij de mensen staan. 

Ook door de inzet van slimme technologie kunnen we de levenskwaliteit van de inwoners verhogen en de problemen efficiënter aanpakken. Het inzetten van de unieke troeven zoals de studentenpopulatie, de aanwezigheid van kennisinstellingen van wereldklasse, de compacte stadskern met mogelijkheden tot ontmoeting, de aanwezigheid van pioniers in open innovatie en onze rol als echte centrumstad en referentiepunt voor tal van diensten in de regio, zijn een aantal van de succesfactoren die van Leuven een Smart City kunnen maken. 
Wil je meer weten?

Senioren

Veel 60-plussers zijn actieve inwoners, die genieten van vrijgekomen tijd en zich met hun kennis en ervaring willen inzetten voor hun omgeving. Dat is een enorme rijkdom voor Leuven.  

Mensen blijven steeds langer gezond en hebben dus ook steeds langer de mogelijkheid tot  een actief leven. We willen hen daar alle mogelijkheden toe bieden. Leuven wil een leeftijdsvriendelijke stad zijn. We willen ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in de eigen woning en in de vertrouwde leefomgeving.  

We willen de participatie van ouderen ondersteunen. Belangrijk hierbij is de zorg voor een aangepaste woning, het stimuleren van sociale contacten, de aanwezigheid van bereikbare voorzieningen, en de zorg voor een leeftijdsvriendelijke inrichting van de openbare ruimte.  

Elke oudere moet de zorg krijgen die hem/haar past. Thuis, in dagopvang, een woonzorgcentrum of ergens anders, zonder wachtlijst en in de eigen gemeente. Om de zorg continu te kunnen houden, moet er een gevarieerd zorgaanbod zijn, met een naadloze en flexibele overgang tussen tijdelijke en definitieve zorgvormen. 
Wil je meer weten?

Dierenwelzijn

Leuven voert een diervriendelijk beleid. Huisdieren maken deel uit van gezinnen en worden graag gezien. Toch loopt het af en toe mis. Mistoestanden willen we zoveel mogelijk voorkomen en beperken. 
Wil je meer weten?

Toegankelijkheid

Iedereen, met of zonder beperking, moet volledig kunnen deelnemen aan het leven in de stad. Dat begint met aangepaste woningen die betaalbaar zijn, en gaat over verschillende domeinen zoals mobiliteit, sport, cultuur, handel. 
Wil je meer weten?