• by:
  • June 19th, 2020
  • Category:
Stad Leuven versterkt cultuursector met injectie van maar liefst 2,7 miljoen euro

Leuven is een bruisende cultuurstad, met een jonge en performante kunstensector, dynamische stedelijke culturele instellingen, een rijk verenigingsleven en een unieke erfgoedbiotoop. Vandaag treft de coronacrisis deze sector recht in het hart, met de onmogelijkheid om op normale wijze te presenteren of zelfs te creëren en met grote financiële verliezen als gevolg. Om de noodlijdende cultuursector te steunen, injecteert de stad Leuven nu 2,7 miljoen euro in cultuur.

Stad Leuven versterkt cultuursector met injectie van maar liefst 2,7 miljoen euro

Leuven is een bruisende cultuurstad, met een jonge en performante kunstensector, dynamische stedelijke culturele instellingen, een rijk verenigingsleven en een unieke erfgoedbiotoop. Vandaag treft de coronacrisis deze sector recht in het hart, met de onmogelijkheid om op normale wijze te presenteren of zelfs te creëren en met grote financiële verliezen als gevolg. Om de noodlijdende cultuursector te steunen, injecteert de stad Leuven nu 2,7 miljoen euro in cultuur.

“De stad Leuven investeert al jaren sterk in cultuur in al haar vormen. In het meest recente meerjarenplan werd de steun voor de niet-stedelijke cultuursector bovendien nog aanzienlijk verhoogd, met maar liefst 25%”, vertelt schepen van cultuur Denise Vandevoort. “De pluim die we van de Europese Unie een paar maanden geleden mochten ontvangen -‘best performing cultural en creative city’ in België ((EU Monitor 2020) - bevestigt expliciet deze dynamiek.”

Sinds maart treft de coronacrisis deze sector recht in het hart. De geleden impact is enorm, ook in Leuven. “Een eerste bevraging van de sector leert ons dat dit voorjaar alleen al ongeveer 3.000 publieksevents, voor samen ruim 300.000 toeschouwers niet hebben plaatsgevonden. Deze cijfers weerspiegelen de economische impact van de sector op de tewerkstelling en belendende sectoren. Duidelijk is dat niet alleen cultuurhuizen en verenigingen slachtoffers zijn, maar ook heel wat freelancers en zelfstandigen”, licht Vandevoort toe.

Samen krachten bundelen voor cultuur

Om de getroffen inwoners en sectoren zo goed mogelijk te ondersteunen, werkte de stad samen met de betrokken partners, een steunplan uit, dat een pakket van meer dan 100 maatregelen bevat, en dat alle sectoren overspant. Wat cultuur betreft, stelde een gezamenlijke werkgroep van sector en stad een ambitieus en krachtig steunplan op.

Zeker in deze coronatijden bleek opnieuw hoe de kunsten, erfgoed en het verenigingsleven de levensader zijn voor verbinding, debat en bezieling van de stad. De steun van de stad gaat daarom over meer dan over het overleven van een sector: het gaat over de ziel van de stad. Nu en zeker ook in de toekomst. Piet Forger, directeur cultuur: “Als we onze grote gezamenlijke ambities in Leuven op vlak van cultuur willen waarmaken, zoals de bouw van de podiumkunstensite, de viering van 600 jaar universiteit, of Leuven Europese Culturele Hoofdstad 2030 met bidbook in 2024, dan is een krachtig en gezond cultureel ecosysteem als motor voor deze ambities cruciaal.”

2,7 miljoen euro

De totale vrijgemaakte steun voor cultuur bedraagt maar liefst 2,7 miljoen euro. De kern van het steunplan bestaat uit een noodfonds op korte termijn dat onmiddellijk inzet op wie nu het zwaarst getroffen is en het opstellen van een relanceplan dat de volledige sector ook op langere termijn extra steun, veerkracht en perspectief biedt.

Noodfonds van 300.000 euro op korte termijn
Op korte termijn wordt een noodfonds opgezet voor wie het zwaarst is getroffen. “De meest kwetsbare individuen die door de mazen van het net dreigen te vallen na steunmaatregelen van de Vlaamse of federale overheid zullen steun kunnen aanvragen. Denk aan individuele kunstenaars, theatertechnici, productiemedewerkers, docenten cultuureducatie… De details van deze flankerende maatregel worden zo snel als mogelijk kenbaar gemaakt. Hiervoor heeft de stad 150.000 euro veil”, aldus Vandevoort. “Bijkomend wordt extra steun van 100.000 euro voorzien voor kleinere, niet structureel door Vlaanderen gesubsidieerde gezelschappen en projecten. Deze steun zal op maat van het gezelschap worden bekeken.”

Voor verenigingen die stadslokalen huurden, wordt de huur geschrapt. De stad trekt daarnaast ook 50.000 euro uit om verenigingen te compenseren voor verliezen ten gevolge van de coronacrisis. Ook zij zullen hiervoor een aanvraag voor steun kunnen indienen.

1,25 miljoen euro voor een relanceplan

In het najaar wordt in overleg met en voor de gehele cultuursector een krachtig relanceplan opgesteld. Voor de cultuursector in Leuven waaronder ook de grote kunst- en cultuurhuizen zoals Het Depot, STUK, Het nieuwstedelijk, fABULEUS... is de financiële impact van de crisis heel groot.

“Deze grote, professionele organisaties konden tot nu de schok gedeeltelijk opvangen door federale en Vlaamse maatregelen, zoals het regime van tijdelijke werkloosheid, overbruggingsrecht voor zelfstandigen, hinderpremie. Deze maatregelen zijn echter tijdelijk. Wanneer de cultuursector voorzichtig terug ‘open’ mag, verdwijnen deze buffers, terwijl de inkomsten niet snel op niveau zullen komen. In het komende seizoen 2020-2021 zullen door de beperkte publiekscapaciteit zowel ticket- als horeca-inkomsten navenant dalen, terwijl cruciale aanvullende inkomstenbronnen zoals taxshelter of sponsor- en mecenaatsinkomsten wegvallen. Tijdens het daaropvolgende seizoen 2021-2022 dreigt dan weer een overaanbod aan uitgestelde en nieuwe voorstellingen en activiteiten, waarvoor de engagementen met de kunstenaars al zijn aangegaan. De grootste en harde verliezen verwachten we dus vanaf het najaar 2020, met een onmiddellijke impact op de directe en indirecte tewerkstelling op middellange termijn”, geeft Dirk De Lathauwer (fABULEUS) aan.

“Om ervoor te zorgen dat de humus voor jong talent in Leuven voldoende vruchtbaar is, dat het cultureel ecosysteem in Leuven krachtig en gezond blijft, en om de grote gezamenlijke ambities in Leuven waar te maken, voorzien we vanuit de stad in totaal 1,25 miljoen euro, waarvan 700.000 euro in 2020 en 550.000 euro gespreid over 2021 en volgende jaren”, zegt Denise Vandevoort.

Rijk cultureel programma tijdens de zomer van 2020 Leuven

Om de Leuvenaar een aangename zomer te bezorgen en tewerkstelling te garanderen voor de mensen in de kunst-, cultuur- en evenementsector werd bij de ontwikkeling van het zomerprogramma De Zomer van 2020 sterk geïnvesteerd in artiesten en freelancers uit eigen streek en initiatieven die aangebracht werden vanuit de brede Leuvense culturele sector. Hiervoor werd 600.000 euro voorzien vanuit vzw Leuvenement en cultuur.

Tot slot wordt ook ruim een half miljoen euro steun uitgetrokken voor een aantal stedelijke culturele instellingen. Ongeveer 400.000 euro hiervan gaat naar M Leuven, dat een groot inkomstenverlies heeft geleden door de sluiting van het museum en omdat het project in de Sint-Pieterskerk na decennia van restauratie niet volgens plan kon worden uitgerold. Ook 30CC ontvangt 150.000 euro zowel voor gederfde inkomsten uit horeca als om in het seizoen 20-21 een rijk en veilig aanbod te kunnen presenteren.

Van waar komen de middelen?

“600.000 euro komt van bestaande budgetten die werden geheroriënteerd. De overige 2,1 miljoen euro is nieuw stadsbudget, deels gevoed vanuit de Vlaamse middelen van 1,38 miljoen euro voor cultuur, jeugd en sport. Het is essentieel dat we nu alle zeilen bijzetten om onze noodlijdende sector te ondersteunen”, geeft Denise Vandevoort aan.

“De Leuvense cultuursector is veerkrachtig en dynamisch en heeft een sterke traditie in samenwerken. Als we de grote gezamenlijke culturele ambities van stad en sector willen waarmaken, dan is een krachtig en gezond cultureel ecosysteem als motor voor deze ambities cruciaal. En dat betekent inderdaad dat er op dit ogenblik extra middelen nodig zijn om de toekomst van de sector niet te hypothekeren”, bevestigt ook Alexandra Meijer, voorzitter van de Leuvense Cultuurraad. Ze spreekt hierbij meteen ook haar waardering uit voor de aanzienlijke steun vanuit de stad en de intense samenwerking tussen stad en sector om het ondersteuningsplan tot stand te laten komen. “Samen stad maken, is ook hier van tel”, besluit Vandevoort.