• by:
  • April 20th, 2022
  • Category:
Stad Leuven stelt mobiliteitsplan voor Kessel-Lo voor

Bij de start van de legislatuur kondigde het Leuvens stadsbestuur een mobiliteitsplan voor Kessel-Lo aan. De inwoners van Kessel-Lo deden verschillende voorstellen om de mobiliteit in Kessel-Lo te verbeteren. Samen met een studiebureau ging stad Leuven hiermee aan de slag en stelde een mobiliteitsplan op.

“Het circulatieplan in de binnenstad en de invoering van de zone 30 in alle deelgemeenten waren al grote stappen vooruit voor de levenskwaliteit in onze stad. Nu hebben we een mobiliteitsplan voor Kessel-Lo opgemaakt, om er de levenskwaliteit te verbeteren en de verkeersveiligheid te verhogen.”

Stad Leuven stelt mobiliteitsplan voor Kessel-Lo voor

Bij de start van de legislatuur kondigde het Leuvens stadsbestuur een mobiliteitsplan voor Kessel-Lo aan. De inwoners van Kessel-Lo deden verschillende voorstellen om de mobiliteit in Kessel-Lo te verbeteren. Samen met een studiebureau ging stad Leuven hiermee aan de slag en stelde een mobiliteitsplan op. Met dit mobiliteitsplan wil de stad het leven en wonen in Kessel-Lo nog aangenamer maken en ervoor zorgen dat iedereen zich er veilig en vlot kan verplaatsen. Het plan bevat ingrepen voor voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer en auto's. Op een infomarkt op 26, 27 en 28 april legt de stad het plan voor aan de inwoners van Kessel-Lo.

Met het nieuwe mobiliteitsplan wil de stad het leven en wonen in Kessel-Lo nog aangenamer en veiliger maken door onder meer sluipverkeer uit de woonwijken te halen. “Het circulatieplan in de binnenstad en de invoering van de zone 30 in alle deelgemeenten waren al grote stappen vooruit voor de levenskwaliteit in onze stad,” zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Nu hebben we een mobiliteitsplan voor Kessel-Lo opgemaakt, om er de levenskwaliteit te verbeteren en de verkeersveiligheid te verhogen.”

De stad baseerde zich voor het plan op de ideeën en ervaringen van de inwoners. “Niemand die beter kan aangeven hoe de mobiliteit in de buurt ervaren wordt en waar nog onbenutte kansen liggen dan de mensen die er wonen,” zegt burgemeester Ridouani. Met het participatieve traject Vorm 3010 vroeg de stad aan de Kesselaars hoe zij het openbaar domein vorm zouden geven. Via een vragenlijst, inspiratiewandelingen, een knelpuntenkaart, een ideeënplatform en de reflecties van het divers burgerpanel, samengesteld uit 25 Kesselaars, werden de problemen en noden in Kessel-Lo verder in kaart gebracht. Samen met het studiebureau Vectris en Buur/Sweco ging stad Leuven daarmee aan de slag.

Levenskwaliteit

"Uit de verschillende bevragingen kwam duidelijk naar voren dat mensen graag in Kessel-Lo wonen maar dat er heel wat sluipverkeer is dat bovendien vaak te snel rijdt. Metingen bevestigen dat. Daarnaast uitten verschillende bewoners hun bezorgdheid dat voetgangers en fietsers zich niet overal veilig kunnen verplaatsen. Daar willen we met dit mobiliteitsplan een antwoord op bieden. Met dit plan pakken we het sluipverkeer aan en geven we meer ruimte aan de vele voetgangers en fietsers. We maken het zo nog aangenamer wonen en leven in Kessel-Lo", licht schepen van mobiliteit David Dessers toe.

"Het mobiliteitsplan legt naast de grote principes ook de concrete acties vast voor de komende jaren. Met gerichte ingrepen op de korte en langere termijn willen we de straten van Kessel-Lo veiliger en aangenamer maken en ervoor zorgen dat jong en oud zich vlot en veilig kan verplaatsen", aldus Dessers. Het mobiliteitsplan zal een gefaseerde aanpak en uitvoering kennen en is opgebouwd rond het STOP-principe, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en tenslotte Personenwagens gaat.

De zone 30 die de stad begin dit jaar doorvoerde in de deelgemeenten vormde een eerste belangrijke stap om de levenskwaliteit en verkeersveiligheid in Kessel-Lo te vergroten. Uit de eerste metingen blijkt dat de snelheid afneemt en dat het autoverkeer zich verplaatst van woonstraten naar ontsluitingswegen.

Op maat van voetgangers

"We zijn allemaal voetganger: of we nu te voet naar school of naar de winkel gaan, naar de bushalte stappen of naar onze wagen die iets verderop geparkeerd staat. Daarom maken we werk van een stad op maat van voetgangers, ook in Kessel-Lo", vertelt schepen Dessers.

De stad kiest de komende jaren voor een uitgebreid, veilig en comfortabel voetgangersnetwerk. Ze zal het bestaande netwerk vervolledigen en ontbrekende schakels wegwerken. Denk aan de doorsteek Herfstlaan naar het provinciedomein of een nieuwe doorsteek van het Vlierbeekpad naar de bushalte op de Diestsesteenweg. De stad zal investeren in aangename routes met voldoende groen en rustpunten en conflicten met auto's of fietsers wegwerken. Bestaande trage wegen vormen de ruggengraat van dit netwerk. Zoals voorzien blijft de stad ook investeren in de heraanleg van voetpaden.

Een sterk vertakt fietsnetwerk

Om verplaatsingen met de fiets verder te stimuleren, kiest de stad voor een sterk vertakt fietsnetwerk van rechtstreekse fietsverbindingen tussen verschillende voorzieningen, recreatieve fietspaden en fietssnelwegen. Zo zullen vier fietsroutes Kessel-Lo met de buurgemeenten verbinden: de Troliebergroute richting Pellenberg, de Jan Vranckxweg, de Vlierbeekroute richting Linden-dorp en de Lemingroute richting Hoog-Linden. In de toekomst wil de stad de Jan Vranckxweg in beide richtingen verlengen. Omdat deze routes vooral oost-west georiënteerd zijn, komt er ook een fietsroute van het noorden naar het zuiden die Holsbeek/Wilsele-Putkapel, de Spaanse Kroon en Haasrode met elkaar verbindt. De oost-westroutes kunnen dan aantakken op die noord-zuidas. Het exacte traject van de verschillende routes wordt onderzocht na de goedkeuring van het mobiliteitsplan. 

Op korte termijn past de stad de voorrangsregeling op de hoofdroutes voor fietsers aan. Bij oversteken waar fietsers momenteel voorrang moeten verlenen, wordt de fietsroute de voorrangsweg. Zo krijgen fietsers op het Locomotievenpad voorrang op het verkeer in de Werkhuizenstraat. Ook voorziet de stad op de drukkere routes met gemengd verkeer suggestiestroken, gescheiden fietspaden of fietsstraten.

"Met de uitbreiding en verbetering van het voetgangers- en fietsnetwerk en verschillende ingrepen om sluipverkeer te weren uit woonstraten willen we ervoor zorgen dat het veiliger wordt om je te voet of met de fiets te verplaatsen. We hopen zo nog meer mensen te overtuigen om te kiezen voor verplaatsingen te voet of met de fiets. Op die manier wordt wandelen en fietsen een aantrekkelijk alternatief voor de wagen en worden de straten in Kessel-Lo rustiger en aangenamer", aldus schepen Dessers.

Een busplan in volle ontwikkeling

Samen met de stad maakt De Lijn werk van een nieuw busplan voor heel Leuven, een plan dat gericht is op de verdere groei van het openbaar vervoer. Dit plan zal ook het busaanbod in Kessel-Lo ten goede komen en zal van de bus een waardig en aantrekkelijk alternatief maken voor de wagen. Er zal meer nadruk gelegd worden op de grote verkeersassen met een extra aanbod en betere overstapmogelijkheden op andere vervoersmiddelen via bijvoorbeeld de mobipunten. Daarnaast is er in het nieuwe busplan aandacht voor een betere doorstroming van bussen, comfortabele bussen met hoge capaciteit en een beter aanbod met bussen die vroeger, later en frequenter rijden.

Woonstraten worden autoluw

Kessel-Lo kent een hoge verkeersdruk, hoofdzakelijk afkomstig van sluipverkeer uit het Hageland dat richting de autosnelwegen rijdt, maar ook uit Kessel-Lo zelf. Dat blijkt uit onderzoek. Om de hoge verkeersdruk aan te pakken plant de stad gefaseerd verschillende ingrepen.

"Met deze set aan maatregelen willen we sluipverkeer uit woonstraten weren en leiden naar regionale wegen en ontsluitingswegen. Aan de ingrepen ging uitvoerig onderzoek vooraf. Aangename woonstraten worden autoluw en dienen op die manier voornamelijk voor bewoners en hun bezoekers. Er zal meer ruimte zijn voor wandelen en bewegen, spelen op straat, meer groen en ontmoetingsplekken. Dat zal ook de luchtkwaliteit in woonbuurten ten goede komen", vertelt Dessers. Zodra de ingrepen doorgevoerd zijn, zal de stad de effecten nauwlettend opvolgen en waar nodig bijsturen. 

Aanpassingen op korte termijn
Om het sluipverkeer aan te pakken in de omgeving van de Wilselsesteenweg komt er een knip aan de Wilselsesteenweg ter hoogte van de rotonde met de Bergstraat. “Deze ingreep biedt ons de opportuniteit om dit smalle deel van de Wilselsesteenweg tussen de Domeinlaan en de Bergstraat aan te leggen als woonerf. De plannen hiervoor zijn in opmaak. Hiermee kunnen we de verkeersveiligheid en woonkwaliteit sterk verbeteren”, licht schepen van openbare werken Dirk Vansina toe.

De omgeving tussen de Diestsesteenweg en het provinciedomein heeft bijzonder veel last van sluipverkeer. Daarom voert de stad een samenhangend pakket van knips en aanpassingen aan de rijrichting door. Zo draait de stad de richting van de Borstelsstraat om en worden de Pastoor Eeckelaerslaan, Frans Nackaertsstraat en Thomas Woodrow Wilsonlaan eenrichtingsstraten. Door de aangepaste circulatie wordt het een pak minder interessant voor doorgaand autoverkeer om via deze woonstraten te rijden. Daarnaast komt er een knip aan de Wipstraat tussen de Achturenstraat en de Gelijkheidsstraat. Ook halverwege de Leopold Beosierlaan komt er een knip en wordt de rijrichting aan de kant van de Diestsesteenweg omgedraaid. Dankzij deze ingreep zal bovendien de fietsroute in de Kortrijksestraat veiliger worden.

“In de omgeving van de Centrale Werkplaatsen krijgt de Werkhuizenstraat een nieuwe asfaltlaag. De kruising met het Locomotievenpad wordt aangepast en veiliger gemaakt zodat de fietsers daar voorrang kunnen krijgen”, zegt schepen Vansina. De Opvoedingsstraat wordt een eenrichtingsstraat voor auto's, zodat het er veiliger wordt voor fietsers.

In het oosten van Kessel-Lo zullen het Wimmershof, de Kapellekensweg, de Kamperfoelieweg en de Bovenloweg enkel nog toegankelijk zijn voor voetgangers, fietsers, wagens van bewoners en hun bezoekers en landbouwvoertuigen. Het Wimmershof zal samen met de Kapellekensweg en de Kamperfoelieweg omgevormd worden tot een voorbehouden weg dat het verkeersluwe karakter van dit buitegenbied zal benadrukken.

Ook de omgeving van het Michottepark heeft last van sluipverkeer. De stad creëert er een autoluwe lus met een aantal knips tussen de Koning Albertlaan en de Platte Lostraat. Zo wordt de rijrichting in de August Vermeylenlaan en de Jan Vandeveldelaan gewijzigd en komen er knips aan de kruising van de Platte Lostraat met de Guido Gezellelaan, Jan Vandeveldelaan en August Vermeylenlaan.

“De Spaanse Kroon krijgt een transformatie in het kader van ‘Hier dringt het door!’ en het LIFE PACT-project. We zijn hiervoor in overleg met de buurtbewoners om de straatprofielen aan te passen zodat de verkeerveiligheid verhoogt,” aldus schepen Vansina.

Ingrijpende werken Koning Albertlaan
“De Koning Albertlaan krijgt een nieuwe, grondige heraanleg met gescheiden fietspaden. Hiermee realiseren we de missing link tussen de Jan Vranckxweg en de fietstunnel onder de Tiensesteenweg. Bovendien wordt de druk gebruikte Koning Albertlaan een stuk veiliger voor schoolgaande kinderen. De werken gaan nog deze legislatuur van start en zullen een grote impact hebben op de mobiliteit in de buurt. Daarom kunnen we op dit moment nog geen grote mobiliteitsingrepen doen in deze buurt. Na afloop van de werken volgt de stad de mobiliteitssituatie in het gebied tussen de Diestse- en Tiensesteenweg grondig op. Tijdens de werken in de Koning Albertlaan worden de knips tussen de Koning Albertlaan en de Platte Lostraat tijdelijk verwijderd”, aldus schepen Vansina.

Aanpassingen na werken Koning Albertlaan
"In de Grensstraat komt er na afloop van de werken een verkeersfilter met ANPR-camera. De Grensstraat zal dan enkel nog toegankelijk zijn voor lokaal verkeer. De inwoners tussen de twee steenwegen zullen een doorgangsvergunning kunnen aanvragen”, duidt schepen Dessers.

“Op termijn worden de straten ook aangepast aan het nieuwe plan. Overal de straten meteen heraanleggen is niet haalbaar. Met tijdelijke ingrepen maken we de maatregelen wel al zichtbaar in het straatbeeld. Wachten op een definitieve heraanleg van al die straten om de maatregelen ook in te voeren zou niet verantwoord zijn. Uit de raadpleging van de bewoners kwam duidelijk naar voor dat de verhoging van de leefbaarheid in de woonwijken voor hen een prioriteit is”, stelt schepen Vansina.

Parkeerdruk verlagen
Op plaatsen waar de parkeerdruk hoog is, breidt de stad de blauwe zone uit. Op die manier ontmoedigt het stadsbestuur parkeren in woonstraten voor langdurige parkeerders zoals studenten, werknemers en pendelaars en zijn de parkeerplaatsen op straat beschikbaar voor de bewoners. In een blauwe zone kun je maximaal twee uur parkeren met een parkeerschijf. Bewoners kunnen er parkeren met een bewonerskaart. De uitbreiding van de blauwe zone is voorzien in de straten tussen het Heuvelhof en het provinciedomein, een deel van de Desiré Mellaertsstraat, het tweede deel van de Willem Coosemansstraat, de Spaarstraat, de Prins Regentlaan en het tweede deel van de Koning Albertlaan.

Volgende stappen

De stad legt dit plan voor op een infomarkt in HAL 5 op 26, 27 en 28 april. Alle inwoners van Kessel-Lo krijgen voor deze infomarkt een uitnodiging in de bus. Ze komen tijdens de infomarkt alles te weten over het mobiliteitsplan, kunnen er vragen stellen en in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de stad. Voor de inwoners van het gebied tussen de Diestsesteenweg, de Eénmeilaan, het provinciedomein en de Borstelsstraat - Pastoor Eeckelaerslaan - Frans Nackaertsstraat volgen er nadien nog twee gesprekstafels omdat er in die omgeving veel zal veranderen. Het plan wordt ook nog doorgesproken met het gelote burgerpanel. De stad zal de feedback en suggesties vervolgens verwerken. Tijdens de gemeenteraadscommissie mobiliteit op 12 mei wordt het plan toegelicht aan de raadsleden. Het plan ligt vervolgens ter goedkeuring voor op de gemeenteraad van 27 juni. 

Het stadsbestuur start met de uitvoering van dit plan in het najaar van 2022. Wanneer de concrete ingrepen in een bepaalde straat worden doorgevoerd, brengt de stad de bewoners hiervan op de hoogte.