• by:
  • December 13th, 2023
  • Category:
Leuvens project Jong Geweld brengt jeugd en politie dichter bij elkaar

Het project verbetert de verstandhouding tussen jongeren, jeugdwerkers en politie.

In Leuven zetten we in op een herstelgerichte aanpak. Door in gesprek te gaan en samen te werken met alle betrokken partijen, kan het vertrouwen opnieuw groeien en zorgen we tegelijk voor meer veiligheid in onze stad.

Leuvens project Jong Geweld brengt jeugd en politie dichter bij elkaar

Leuvens project Jong Geweld brengt jeugd en politie dichter bij elkaar
Met het project "Jong Geweld" wil de stad Leuven de verstandhouding tussen jongeren, jeugdwerkers en politie verbeteren. Na een intensief traject van twee jaar is er een versterkt wederzijds begrip en respect ontstaan, een permanent aanspreekpunt gelanceerd en is er een formele communicatieaanpak.

"Waar mensen samenleven of elkaar ontmoeten op openbare ontmoetingsplekken, ontstaan wel eens conflicten”, zegt Mohamed Ridouani, burgemeester van stad Leuven. “Jongeren maken frequent gebruik van openbare ontmoetingsplekken. Jongeren en politie komen daar met elkaar in contact, en ook jongerenwerkers trekken de straat op. Een goede verstandhouding tussen die drie groepen is noodzakelijk. In Leuven zetten we in op een herstelgerichte aanpak. Door in gesprek te gaan en samen te werken met alle betrokken partijen, kan het vertrouwen opnieuw groeien en zorgen we tegelijk voor meer veiligheid in onze stad."

Dialoogtrajecten
Via intensieve dialoogtrajecten en ontmoetingsmomenten ​ kregen jongeren, jeugdwerkers en politie meer inzicht in elkaars leefwereld en gemeenschappelijke uitdagingen. Tijdens deze interactieve sessies deelden jongeren bijvoorbeeld hun ervaringen met ​ politiecontroles en hoe ze dit beleven. De politiemedewerkers gaven onder andere uitleg over de verplichte procedures en veiligheidsprotocollen die ze volgen tijdens een interventie. Door daarnaast ook letterlijk in elkaars schoenen te staan tijdens een inlevingsspel, konden ze elkaars perspectieven ervaren. Na afloop gaven zowel jongerenwerkers als jongeren aan dat ze meer begrip hebben voor de complexiteit van de rol die politie moet vervullen in hun job. Daarnaast heeft politie meer kennis en inzicht gekregen in de leefwereld van jongeren en de diverse vormen van jeugdwerk wat heeft geleid tot een beter contact tussen alle groepen.

“We hebben vanuit de politie mee onze schouders onder dit project gezet,” zegt Jean-Paul Mouchaers, korpschef politie Leuven. “We zijn ervan overtuigd dat door elkaar beter te kennen en te begrijpen, we heel wat conflicten kunnen vermijden. Zo vonden onze politiemensen het een enorme verrijking om de werking van het Leuvens jeugdwerk beter te leren kennen en zicht te hebben op ieders rol. Gedurende het traject groeide er een wederzijdse vertrouwen waardoor we elkaar ondersteunen, kennis delen, informeren en samenwerken in het belang van jongeren. Zo is er nu een permanent aanspreekpunt opgezet en komen we op geregelde tijdstippen samen. Op die manier kunnen we samen mogelijke problemen op het terrein sneller detecteren en escalaties voorkomen.”

Vlaamse steun
Het project Jong Geweld ontvangt subsidies vanuit Vlaanderen en past binnen de preventieve aanpak om polarisatie tegen te gaan en diverse groepen te verbinden in Leuven. ​

In het komende projectjaar wil het project Jong Geweld het gehele politiekorps betrekken en meer jongeren bereiken via jeugdwelzijnswerk, regulier jeugdwerk en Leuvense scholen.