• by:
  • June 16th, 2021
  • Category:
Leuven scoort uitstekend in Vlaamse Stadsmonitor

Leuven krijgt van haar inwoners een uitstekend rapport. Dat blijkt uit de resultaten van de Stadsmonitor, een driejaarlijkse representatieve bevraging die de Vlaamse overheid uitvoert in alle Vlaamse steden en gemeenten.

Inwoners ervaren Leuven als veilige, kansrijke en verbonden stad. Het is voor het bestuur een bevestiging dat de weg die we zijn ingeslagen, om van Leuven een van de meest groene, zorgzame en welvarende steden maken, gewaardeerd en gedragen wordt door de Leuvenaars.

Leuven scoort uitstekend in Vlaamse Stadsmonitor

Leuven krijgt van haar inwoners een uitstekend rapport. Dat blijkt uit de resultaten van de Stadsmonitor, een driejaarlijkse representatieve bevraging die de Vlaamse overheid uitvoert in alle Vlaamse steden en gemeenten. “Leuven scoort ontzettend goed, op verschillende vlakken”, duidt burgemeester Mohamed Ridouani. “Inwoners ervaren Leuven als veilige, kansrijke en verbonden stad. Het is voor het bestuur een bevestiging dat de weg die we zijn ingeslagen, om van Leuven een van de meest groene, zorgzame en welvarende steden maken, gewaardeerd en gedragen wordt door de Leuvenaars.”

De Stadsmonitor brengt elke drie jaar aan de hand van een 250-tal indicatoren de leefbaarheid van de 13 Vlaamse centrumsteden in kaart. 3.000 Leuvenaars hebben hun mening gegeven rond een tiental thema’s, zoals samenleven, zorg en gezondheid, cultuur en vrije tijd, wonen en woonomgeving, mobiliteit en de overheid.

Algemeen gaat Leuven er op vooruit. In meer dan 60 procent van de indicatoren staat Leuven in de top drie van de centrumsteden. Bij een derde van de indicatoren staat Leuven op de eerste plaats, en scoort de stad het best van alle centrumsteden. “We stellen daarnaast ook vast dat we vooruitgang boeken”, zegt schepen David Dessers. “Bij indicatoren waar we voordien wat minder scoorden, gaan we vooruit. En ook waar we in het verleden goed zaten, zijn we nog verbeterd. De Stadsmonitor is ook een leer-instrument. Er zitten enkele verbeterpunten in. Daar gaan we mee aan de slag. Net zoals vorige editie, lieten we extra bevragingen uitvoeren in de acht stadsdelen. Zo kunnen we de resultaten beter analyseren en interpreteren.”

“De Stadsmonitor bevestigt dat Leuven een aantrekkelijke stad is om in te wonen. De tevredenheid over de voorzieningen, openbaar domein, verkeersveiligheid en de dienstverlening ligt over de hele lijn hoog”, vult schepen Dirk Vansina aan. “En dat terwijl Leuven na Antwerpen het meeste aantal inwoners per vierkante kilometer telt. De studenten zijn daarin niet meegerekend. Tel je hen erbij, dan is Leuven de meest dichtbevolkte stad van Vlaanderen. De impact op de leefbaarheid, de mobiliteit en de voorzieningen is daardoor beduidend hoger voor Leuven dan voor een centrumstad met een veel lagere bevolkingsdichtheid. Het is dan ook een extra opsteker  dat Leuven zo goed scoort en dat onze resultaten erop vooruit gaan.”

 “Het beleid dat we voeren kan rekenen op een groot vertrouwen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Het doet me plezier dat het aantal Leuvenaars dat veel vertrouwen in het bestuur heeft de voorbije jaren enorm is toegenomen. Bovendien zijn er minder Leuvenaars met weinig vertrouwen in het bestuur. In tijden van polarisering en wantrouwen, is dat een opsteker van jewelste. Ik wil de Leuvenaars daarvoor bedanken. Vertrouwen is de basis van alles, het zorgt voor verbondenheid en een warme stadsgemeenschap. De resultaten zijn ook een pluim op de hoed voor de stadsadministratie. Onze medewerkers geven het beste van zichzelf om de Leuvenaars te ondersteunen op alle mogelijke manieren, en dat wordt gewaardeerd. Leuven kreeg al vaker erkenning met prijzen als Europese Hoofdstad van Innovatie, maar dit komt rechtstreeks van de inwoners en dat betekent nog veel meer.”

Open en betrokken inwoners met groot vertrouwen
Van alle centrumsteden toont Leuven zich het meest positief ten opzichte van mensen met een andere herkomst. 61% is positief, het hoogste percentage van de steden. Tegelijk toont slechts 8% zich negatief, het laagste percentage van de steden. 72% van de Leuvenaars vindt de aanwezigheid van mensen met een verschillende herkomst een verrijking. 71% vindt dat iedereen goed samenleeft.

De Leuvenaars waarderen ook het meest van alle centrumsteden de manier waarop de stad het samenleven tussen alle inwoners stimuleert: 65% is daar tevreden over, het gemiddelde van de centrumsteden is 48%. 37% heeft een groot vertrouwen in de medemens, opnieuw het hoogste van de centrumsteden (gemiddeld 25%)

Eveneens het hoogst van alle centrumsteden, is het vertrouwen dat de Leuvenaars koesteren in het lokale bestuur en de politie. 53% heeft veel vertrouwen in de politie. 56% van de Leuvenaars heeft veel vertrouwen in het stadsbestuur, een grote stijging van 16% ten opzichte van 2017. Hiermee is Leuven niet alleen de hoogst scorende centrumstad, maar staat de stad ook in de top tien van de 300 Vlaamse gemeenten. Daarnaast is het aandeel Leuvenaars dat weinig vertrouwen in het stadsbestuur heeft gedaald met 4 procent naar 11%, de laagste score van de centrumsteden.

Op vlak van inspraak en communicatie neemt de waardering fel toe ten opzichte van 2017. Algemeen vindt 44% dat hij of zij voldoende geconsulteerd wordt, een stijging met 15% en het op één na hoogste resultaat van de centrumsteden. 55% vindt dat de stad voldoende inspanningen doet om de buurt te betrekken bij veranderingen. Dat is 15% meer dan in 2017. Ook de tevredenheid over het omgaan met vragen is erg gestegen met 16%, naar 53%. De stad blijft ook de komende jaren verder inzetten op betrokkenheid en inspraak.

Ook over de stadscommunicatie is de Leuvenaar tevreden. 68% vindt de communicatie van het stadsbestuur begrijpbaar en duidelijk. Verder vindt 64% van de Leuvenaars dat de stad hen voldoende informeert, een stijging met 5% ten opzichte van 2017. Tegen de trend in de centrumsteden in, daar daalt het bijna overal. De bereidheid om mee te praten over wat er gebeurt in de stad is lichtjes gedaald, maar minder hard dan in de andere steden.

De Leuvenaars voelen zich betrokken bij de stad, maar ook bij een duurzame toekomst. De inwoners handelen het meest milieubewust van alle centrumsteden. Nergens anders kopen inwoners het vaakst biologische producten of seizoensgroenten. Bijna de helft van de Leuvenaars eet minstens wekelijks een keer vegetarisch.

Thuis in een veilig Leuven
Leuvenaars voelen zich thuis in de stad: 84% voelt zich gelukkig. 93% woont graag in Leuven, een stijging van 3% tegenover 2017. Ook de tevredenheid over de stad (85%) en de buurt (84%) neemt toe, met telkens 2%. Leuven scoort daarmee ongeveer 10% boven het gemiddelde van de centrumsteden.

Leuven wordt beoordeeld als een veilige stad. Slechts 5% voelt zich vaak onveilig in de stad, het laagste percentage van de centrumsteden, waar het gemiddelde op 12% ligt en lager dan het gemiddelde (7%) van alle Vlaamse gemeenten. Het mijdgedrag, waarbij inwoners aangeven de stad of bepaalde buurten te ontwijken, ligt met respectievelijk 6% en 4% het laagst van alle steden. De criminaliteitsgraad – het aantal geregistreerde feiten per 1.000 inwoners -  is voor Leuven relatief hoog, maar geeft een vertekend beeld. Die graad wordt berekend op het aantal gedomicilieerde inwoners. Studenten worden niet meegeteld, ook al maken ze 1/3de van het eigenlijke aantal bewoners uit. Bovendien wordt in deze cijfers ook geen onderscheid gemaakt in de ernst van de geregistreerde feiten. Fietsdiefstal wordt gelijkgesteld met geweldpleging. Van die eerste soort zijn er veel in Leuven. Deze cijfers moeten met andere woorden juist gelezen worden.

Ook op vlak van buurthinder scoort Leuven het best van de centrumsteden: slechts 15% rapporteert veel last te ondervinden van overdreven snelheid en sluipverkeer, vandalisme, burenlawaai, zwerfvuil en hondenpoep of drugsproblematiek. Dat is minder dan het gemiddelde voor alle Vlaamse steden en gemeenten. In een dichtbevolkte studentenstad als Leuven is dat een opmerkelijk resultaat.

Ook qua verkeersveiligheid en mobiliteit vindt de Leuvenaar dat de stad het goed doet. 70% vindt dat kinderen in Leuven veilig kunnen spelen, een toename met 12%. Het gemiddelde voor de centrumsteden is 57%. Ook het aandeel inwoners dat vindt dat het verkeer veilig genoeg is om kinderen alleen naar school te laten gaan is toegenomen met 7%.

De Leuvenaars zijn ook bij de meest tevreden inwoners van centrumsteden als het gaat over voldoende aanbod van mobiliteitskeuzes, zoals autoluwe en -vrije zones, deelsystemen, fietsinfrastructuur of openbaar vervoer. Leuven staat op de tweede plaats wat betreft inwoners die vinden dat voetpaden, fietspaden, straten en pleinen in goede staat zijn. Er wordt ook nergens zoveel voor de fiets gekozen als vervoersmiddel, zeker voor korte afstanden.

Leuven scoorde voorbije edities goed op de uitstraling van de stad zelf. Dat is ook deze keer het geval. 94% vindt de gebouwen en monumenten in Leuven mooi. 70% vindt dat straten en pleinen mooi zijn aangelegd, 82% vindt dat van de Leuvense parken. Bovendien vindt 87% van de Leuvenaars dat het openbaar domein er netjes bijligt. 81% vindt dat er voldoende groen in de buurt is. De tevredenheid over het groenaanbod is ook toegenomen met 6%.

Door die aantrekkelijke woonomgeving en de groei van Leuven liggen de woonprijzen liggen hoger dan gemiddeld, al blijkt wel uit de Stadsmonitor dat slechts 3% van de Leuvenaars aangeeft betalingsmoeilijkheden rond wonen te ondervinden. Ook ligt de woonquote (het percentage van de gezinsinkomsten dat naar woonkost gaat) bij 45% van de huurders in Leuven boven de 30% (gemiddeld 48% voor de centrumsteden). Tegelijk heeft 17% van de Leuvenaars de intentie om te verhuizen naar een andere stad. Dat ligt hoger dan in andere steden, al kan dat verschillende verklaringen hebben, waaronder het hoge aantal expats en internationals die voor enkele jaren in Leuven verblijven. Iets meer dan de helft geeft aan te willen verhuizen omwille van een verandering in financiële situatie. Dat omhelst ook financiële verbetering. Deze cijfers liggen in lijn met de vorige editie uit 2017. De stad gaat dit verder analyseren en streeft ernaar om goed wonen mogelijk te maken voor mensen die uit de boot vallen. Betaalbaar wonen blijft een prioriteit voor de stad.

Grote tevredenheid
De Leuvenaars zijn tevreden over het aanbod van activiteiten en voorzieningen in Leuven. Die tevredenheid neemt ook toe. Het aandeel Leuvenaars dat vindt dat er voldoende activiteiten voor ouderen en gepensioneerden zijn in Leuven ligt relatief laag, terwijl er toch een ruim aanbod is. Er wordt bekeken hoe dat aanbod beter gecommuniceerd kan worden naar de doelgroep. De tevredenheid daarover zit bij alle centrumsteden in dalende lijn.

Ook over de voorzieningen zélf is de Leuvenaar erg tevreden. Van cafés en restaurants over sport- en cultuurvoorzieningen tot onderwijs en gezondheid: de tevredenheidscores liggen het hoogst in Leuven. De Leuvenaars zijn ook de meest sportieve inwoners van alle centrumsteden: 66% sport wekelijks, een stijging met 12%.

Ook al telt Leuven relatief het grootste aanbod aan kinderopvangplaatsen onder de centrumsteden, toch is slechts 59% tevreden over het aanbod. Dat is wel een stijging met 8% ten opzichte van 2017. De stad creëerde op eigen initiatief ook 120 kinderopvangplaatsen bij, om tegemoet te komen aan de nood. De lagere tevredenheid over het aanbod ligt vermoedelijk aan de hoge opvangnood die Leuven kent, door de hoge werkzaamheidsgraad, niet-Leuvenaars die in Leuven werken en hier kinderopvang zoeken, en vele gezinnen wonen te ver van familie om op terug te vallen voor opvang.

De Leuvenaars waarderen ook de dienstverlening van de stad. De tevredenheid over de loketvoorziening is met 5% gestegen, tot 80%. Daarmee is de Leuvenaar het meest tevreden van de centrumsteden over de loketwerking. Ook de digitale dienstverlening wordt geapprecieerd. 80% is daar tevreden over, opnieuw de hoogste score van de centrumsteden. De tevredenheid over de ondersteuning op vlak van hernieuwbare energie is ook het hoogst in Leuven